Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Офицерски - изток“

12 май 2016

ОБЯВА

Министерство на туризма /МТ/

Обявява втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Офицерски - изток", находящ се в община Варна, област Варна, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 1510/11.05.2015 г. и с идентификатор 10135.2561.17 по кадастрална карта, индивидуализиран съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и ал. 5 от ЗУЧК, с обща площ в размер на 12 741 кв.м, с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК в размер на 12 722 кв.м, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезически измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК

Търгът да се проведе на 26.05.2016г. от 10.30 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална тръжна цена на обекта – 16 201,92 лева (шестнадесет хиляди двеста и един лева и деветдесет и две стотинки) - без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева с включен ДДС.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 62, етаж 6 в сградата на МТ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. до 25.05.2016г. /включително/ в сградата на МТ, гр. София, ул. “Съборна” № 1, стая № 62, етаж 6. Оглед на обекта – свободен.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 885

Файлове: 
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon