Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Къмпинг Китенг“

12 май 2016

ОБЯВА

Министерство на туризма /МТ/

Обявява втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно: „Къмпинг Китен", находящ се в община Приморско, област Бургас, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост № 471/02.04.1999г. и с идентификатор 37023.501.403 по кадастрална карта, индивидуализиран съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и ал. 5 от ЗУЧК, с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗУЧК в размер на 22 698 кв.м., с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезически измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от ЗУЧК

Търгът да се проведе на 26.05.2016г. от 12.30 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 35 806,19 лева (тридесет и пет хиляди осемстотин и шест лева и деветнадесет стотинки) - без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева с включен ДДС.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 62, етаж 6 в сградата на МТ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. до 25.05.2016г. /включително/ в сградата на МТ, гр. София, ул. “Съборна” № 1, стая № 62, етаж 6. Оглед на обекта – свободен.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 885

Файлове: 
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon