Обява и заповед за изменения на последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект-изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Божурец – Топола - 2“, община Каварна, област Добрич

07 април 2022

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

 

В обявения последващ търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Божурец – Топола - 2“, находящ се в община Каварна, област Добрич, за който е публикувана обява на 29.03.2022 г. се правят следните изменения:

Търгът ще се проведе на 26.04.2022 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 3863, 54 лв. (три хиляди осемстотин шестдесет и три лева и петдесет и четири стотинки) без ДДС.

            Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена от 9,00 часа на 29.03.2022 г. до 17,00 часа на 21.04.2022 г. /включително/, след като кандидатът изпрати на следния имейл адрес: targove@tourism.government.bg, искане свободен текст, подписано с електронен подпис или подписано от кандидата или неговия представител и сканирано, както и платежен документ за заплатена тръжна документация по сметка на Министерството на туризма - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD. Електронният подпис следва да е на името на кандидата или неговия законен представител, а в случаите, когато искането се подава от пълномощник, на името на пълномощника, като към имейла, следва да бъде приложено и сканирано копие на пълномощното. В срок до един работен ден след получаване на искането с платежния документ на горепосочения имейл на Министерството на туризма, тръжната документация се изпраща в pdf файлове на имейла, от който е получено искането.

            Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 29.03.2022 г. до 21.04.2022 г. /включително/ в работното време на Министерството на туризма от 9,00 до 17,00 часа, изпратени в запечатан непрозрачен голям плик по лицензиран пощенски оператор/куриер с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес гр. София, ул. Съборна № 1, на вниманието на Дирекция „Управление на морските плажове“. Заявленията трябва да са подадени своевременно, така че да пристигнат в Министерството на туризма до посочената крайна дата и час. Големият непрозрачен плик следва да побира размер А4 и да е обозначен с надпис “Заявление за участие в търг с тайно наддаване” и наименованието на обекта, както и наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес за връчване на съобщения.

            Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

            Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881 и 02/ 90 46 880.

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon