Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г.

Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България обхваща периода 2014-2030 г. систематизира визията, стратегическите цели, приоритетите, дейностите, чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и управление на туристическите дейности.

Документът е приет с Протокол № 22 на Министерския съвет от 04.06.2014 г.

Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г.

Въз основа на проведена обществена поръчка е извършена актуализация на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. и е разработен План за действие към нея. Проведено е обществено обсъждане в периода 28 април - 28 май 2017 г. Документите са разгледани на заседание на Националния съвет по туризъм, проведено на 22 юли 2017 г.