Изпълнение на Схемата за предоставяне на 51 млн. лв. на туроператори и туристически агенти за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19

27 май 2021

В периода 08.02.2021 г. - 04.05.2021 г., Министерството на туризма, чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) реализира Схема BG-176789478-2021-01 за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19, съгласно чл.26а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

Средствата по нея следва да се използват приоритетно за компенсиране на разходи, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти,  които не са  възстановени от доставчиците на услуги към датата на получаване на държавната помощ, както и за покриване на извършените през периода 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. разходи за основната дейност на съответния туроператор или туристически агент. 

Туроператорът/туристическият агент следва да разполага с доказателства, че разходите, подлежащи на компенсиране, не са  възстановени към датата на получаването на помощта, и въз основа на които може да се направи обосновано предположение, че няма да бъдат възстановени на по-късен етап, както и че не са покрити от застраховка.

Към крайната дата за подаване на заявления по схемата в СУНИ са постъпили 710 заявления, от които 4 броя са оттеглени от заявителите, 4 броя са служебно анулирани поради дублиране. Общият размер на сумата одобрена за финансиране възлиза на 34 508 288,37лв.

Администратор на мярката е Министерство на туризма.

Отчитане на помощта към Министерството на туризма не се предвижда. Последващият контрол се извършва по реда на Закона за държавната финансова инспекция.

Заповед за предоставяне на безвъзмездни средства № Т-РД-16-48/02.03.2021 г. 

Заповед за предоставяне на безвъзмездни средства № Т-РД-16-58/12.03.2021 г. 

Заповед за предоставяне на безвъзмездни средства № Т-РД-16-64/19.03.2021г. 

Заповед за предоставяне на безвъзмездни средства № Т-РД-16-74/26.03.2021 г. 

Заповед за предоставяне на безвъзмездни средства № Т-РД-16-80/31.03.2021 г. 

Заповед за предоставяне на безвъзмездни средства № Т-РД-16-87/05.04.2021 г. 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon