Съобщение във връзка с открита процедура по възлагане на концесия за морски плаж "Каварна", община Каварна, област Добрич

10 февруари 2021

Откритото заседание по провеждане на процедурата за възлагане на концесия за морски плаж „Каварна“, община Каварна, област Добрич, ще бъде проведено на 17.02.2021г. от 11:00 ч. в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1. На заседанието се допускат да присъстват лицата с представителна власт на участниците, физически лица или техни нотариално упълномощени представители, на основание т. 17 от Условия и ред за участие и провеждане на открита процедура за възлагане на концесия и определяне на концесионер за морски плаж „Каварна“, община Каварна, област Добрич.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon