Открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Атанасовска коса – част 1“, община Бургас, област Бургас

27 март 2023

Комисията по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със  Заповед №  Р - 60/05.04.2022 г. на министър-председателя на Република България, изменена със Заповед №  Р - 136/26.07.2022 г. Заповед №  Р - 38/01.03.2023 г.  на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие във връзка с Решение № 45 от 19.01.2021 г. (обн. ДВ, бр. 29 от 2021 г.) на Министерския съвет за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Атанасовска коса – част 1“, община Бургас, област Бургас, одобри документация за концесия за морски плаж „Атанасовска коса – част 1“, община Бургас, област Бургас.

На 24.04.2023г., в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1 от 15.00 часа ще се проведе открита процедура за определяне на концесионер на морски плаж „Атанасовска коса – част 1“, община Бургас, област Бургас, наричан по-нататък „обект на концесията”.

Документацията е достъпна за всички участници на интернет страницата на Министерството на туризма, директория „Обяви и търгове“, поддиректория „Открити процедури за възлагане на концесии“.

Заявления с приложения и оферти за участие в процедурата съгласно условията на документацията се приемат и регистрират всеки ден от 09.30 часа на 28.03.2023г. до 17:00 часа на 19.04.2023 г.

В откритата процедура може да участва всяко физическо и юридическо лице или обединение на такива лица, подали заявления с оферти в горепосочения срок, за които не са налице основания за изключване по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, условията и реда за провеждане на откритата процедура и другите действащи нормативни актове, свързани с дейността.

Огледът на обекта – свободен.

 

Условия и ред

Заявление

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

Приложение № 8

Приложение № 9

Приложение № 10

Приложение № 11

Приложение № 12

Приложение № 13

Приложение № 14

Приложение № 15

Приложение № 16

Заявление с декларация приложение № 6

Предложение по първи критерий

Предложение по втори критерий

Предложение по трети критерий

Проект на договор

Справка за реда на плащането

Методика

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon