Открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Сахара 1", община Варна, област Варна

26 януари 2021

Комисията по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-15 от 21.01.2021 г. на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие във връзка с Решение № 974 от 31.12.2020 г. (обн. ДВ, бр. 2 от 2021 г.) на Министерския съвет за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж Сахара 1“, община Варна, област Варна, одобри документация за концесия за морски плаж „Сахара 1“, находящ се в община Варна, област Варна.

            На 16.02.2021 г. от 11:00 часа в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1 ще се проведе открита процедура за определяне на концесионер на морски плаж Сахара 1“, находящ се в община Варна, област Варна, наричан по-нататък „обект на концесията”.

Документацията е достъпна за всички участници на интернет страницата на Министерството на туризма, директория „Обяви и търгове“, поддиректория „Открити процедури за възлагане на концесии“.

Заявления с приложения и оферти за участие в процедурата съгласно условията на документацията се приемат и регистрират всеки ден от 27.01.2021 г. до 17:30 ч. на 15.02.2021 г.  

В откритата процедура може да участва всяко физическо и юридическо лице или обединение на такива лица, подали заявления с оферти в горепосочения срок, за които не са налице основания за изключване по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, условията и реда за провеждане на откритата процедура и другите действащи нормативни актове, свързани с дейността.

            Огледът на обекта – свободен.

Условия и ред

Заявление

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

Приложение № 8

Приложение № 9

Приложение № 10

Приложение № 11

Приложение № 12

Приложение № 13

Приложение № 14

Приложение № 15

Приложение № 16

Приложение № 17

Заявление с декларация № 6

Предложение по първи критерий

Предложение по втори критерий

Предложение по трети критерий

Проект на договор

Справка за реда на плащането

Методика

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon