Започва изплащането на близо 80 млн. лева по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила

20 юли 2022
Снимка

Започва изплащането и близо 80 млн. лева ще бъдат разплатени на одобрените кандидати, настанили украински граждани в периода от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 г. Министерският съвет прие решение за одобряване на помощ на кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена времена закрила в Република България и на постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г., за авансово финансиране на разходи по Програмата.

Приетите актове за одобряване на помощта за кандидатите обхващат целия период на действие на Програмата – от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 г. по заявленията на заинтересованите лица в трите отчетни периода.

Получатели на помощта са 562 лица, предоставили настаняване и изхранване на лица, търсещи временна закрила, разпределени по месеци както следва: за месец март -  112 лица, за месец април  - 175 лица  и за месец май -  519 лица, получатели на помощта по Програмата, които са хотелиери и лица, упражняващи дейност по настаняване в обекти държавна и общинска собственост без оглед на правно - организационната им форма.

Изпълнението на Програмата е администрирано чрез използване на информация от Националния туристически регистър, създадения за целите на Програмата Регистър за местата за подслон, Единната система за туристическа информация и Системата за управление на национални инвестиции и чрез контролни проверки по служебен път с данни от системите на дирекция „Миграция“ и Главна дирекция „Гранична полиция“ при МВР, Държавната агенция за бежанците и Националната агенция за приходите.  

По петото поред плащане, обхващащо периода  от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 г. са верифицирани 1 831 572  броя нощувки с изхранване  на стойност 73 262 880,00 лева без ДДС, респ. 79 734 097,40 лева с включен ДДС.  

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon