Важна информация за туристическия сектор, получили държавна помощ по схема BG-176789478-2021-05 „Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по класификацията на икономическите дейности (кид 2008) на НСИ

28 януари 2022

Министерството на туризма публикува Указания за отчитане на разходите по схема BG-176789478-2021-05 „Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04.“ Указанията са публикувани и в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) на следния адрес: https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/InfoEnded/49de7d10-e862-4b46-84db-c7564ced91e3

Според документа всички предприятия, получили подпомагане по Схема BG-176789478-2021-05, са длъжни да оповестят отчетните документи като доказателство за извършените от тях плащания чрез модула „Комуникация с основна организация (ОО)“ на Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ).

За отчитане се подават:

  1. Отчет (по образец) от получател на помощ по Схема BG-176789478-2021-05 „Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04.“ (Приложение 1), и
  2. Декларация (по образец) за липса на друго публично финансиране (Приложение № 2).

 

Срокът за отчитане е до 6 (шест) месеца от датата на заповедта за предоставяне на помощта на предприятията (т.е. най-късно до 30 юни 2022 г.).

Важно: За улеснение на отчитането, в модула „Комуникация с ОО“ в СУНИ е налична опция за изпращане на комуникация с наименование „Отчитане пред Министерство на туризма“, като всяко предприятие, получило подкрепа ще трябва задължително да подаде попълнени и подписани с КЕП: 1) Отчет от получател на помощ по Схема BG-176789478-2021-05 „Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04.“ и  2) Декларация за липса на друго публично финансиране.

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon