Проект „Подкрепа по линия на сближаването за справяне с миграционните предизвикателства, породени от военната агресия от страна на Руската федерация в Украйна, за бежанците, пристигнали в Р България, чрез мярка, прилагана от МТ

14 октомври 2022
Снимка

На 23.09.2022 г. Министерството на туризма сключи административен договор за изпълнението на Проект  BG05SFOP001-6.001-0001-C01/23.09.2022 г. „Подкрепа по линия на сближаването за справяне с миграционните предизвикателства, породени от военната агресия от страна на Руската федерация в Украйна, за бежанците, пристигнали в Република България, чрез мярка, прилагана от Министерството на туризма“.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

Общата му стойност е 40 000 000 лева, от които 85 % (34 000 000 лв.) европейско и 15 % (6 000 000 лв.) национално съфинансиране, като се възстановяват разходи за  1 000 000 нощувки с включена закуска и топъл обяд на бежанец

Целта на проекта е осигуряване на настаняване (нощувка) с включена закуска и топъл обяд на всяко разселено лице, пристигнало от Украйна в България и получило временна закрила в съответствие с мерките, прилагани от Министерството на туризма по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България в резултат на военните действия в Украйна (приета с Решение № 145 на МС от 2022 г., изм. и доп. с Решения № 181, 239, 241 и 298 на Министерския съвет от 2022 г.), за периода 01-17 май 2022 г.

С оглед спазването на изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г., по проекта е предвидено провеждането на 2 бр. информационни събития за осигуряване на публичност и прозрачност – едно за старта на проекта и едно за отчитане на резултатите.

Предвижда се чрез проекта да бъдат възстановени на държавния бюджет през ОПДУ вече реализирани авансови плащания за осъществени нощувки на лица от Украйна за периода 01-17 май 2022 г.

Индикаторите, които следва да се постигнат чрез изпълнение на проекта са:

Общ брой на лицата, получили подкрепа - 68 544 души, в т.ч. 27 768 деца под 18 години

Допълнителна информация във връзка с Програмата за хуманитарна помощ, по която се иска възстановяване на средства през ОПДУ

След започването на военните действия в Украйна през месец февруари 2022 г. и масирания бежански поток към България беше прието РМС №144 от 10.03.2022 г. за предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна, изм. с РМС №180 от 30.03.2022 г., доп. с РМС №240 от 15.04.2022 г. На ниво ЕС бяха приети редица актове в тази връзка, а именно - Регламент (ЕС) 2022/613 на ЕП и Съвета от 12.04.2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) 1303/2013 и (ЕС) 223/2014, Регламент (ЕС) 2022/562 на ЕП и Съвета от 06.04.2022 г. (CARE), Решение за изпълнение (ЕС) 2022/382 на Съвета от 04.03.2022 г. за установяване на съществуването на масово навлизане на разселени лица от Украйна.

С цел спешното решаване на проблема с настаняването и изхранването на огромен брой бежанци и недостатъчния капацитет на базите за първоначален прием, беше взето решение същите да бъдат подслонявани и изхранвани в местата за настаняване (основно хотели), а администрирането на процеса временно да се извършва от Министерството на туризма, т.к. поддържа Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), съдържаща поименна информация за настанените лица и броя на реализираните нощувки за всяко от тях.

Правната регламентация на настаняването и изхранването на бежанците за периода от 24.02.2022 г. до 31.05.2022 г. е уредена в „Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна“, приета с РМС № 145 от 10.03.2022 г., изм. и доп. с РМС №181 от 30.03.2022 г.,  РМС №239 от 15.04.2022 г., РМС №241 от 15.04.2022 г., РМС №298 от 09.05.2022 г. (Първата програма), а нейно продължение за периода от 01.06.2022 г. до 31.10.2022 г. се явява „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“, приета с РМС № 317 от 20.05.2022 г., изм. с РМС № 535 от 29.07.2022 г., изм. и доп. с РМС 665 от 15.09.2022 г. (Втората програма).

Отпускането на средства по Първата програма към местата за настаняване и подслон се предхожда от тяхното кандидатстване с подаване на заявления за възстановяване на разходи от 1-во до 5-то  число на всеки следващ месец през Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) - https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/Active .

Подадените формуляри се разглеждат от комисия, съставена от длъжностни лица и/или външни експерти, определени със заповед на министъра на туризма, която извършва проверка за съответствие с критериите за изплащане на хуманитарните  средства съгласно изискванията на програмата. Предварителният контрол за законосъобразност от администратора  (Министерство на туризма - МТ) се извършва чрез събиране на информация по служебен път от институциите със съответната компетентност (Държавна агенция за бежанците, МВР, НАП).

Изплащането на средствата по програмата се извършва след верификация чрез ЕСТИ на отчетения брой настанени лица с временна закрила за всеки отчетен период (предходен календарен месец) и контролни проверки от други регистри. Министърът на туризма  въз основа на работата на оценителната комисия внася проект на акт на Министерския съвет за предоставяне на помощта на съответните крайни получатели, одобрени за финансиране  по Програмата. Отпускането на помощта на кандидатите става с включването им в списък, одобрен с Решение на Министерския съвет (РМС).

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon