Прекратяват се два проекта по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

23 септември 2015
Прекратяват се два проекта по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Два от проектите, по които бенефициент е Министерството на туризма (МТ) по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 и са наследени от Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), се прекратяват заради натрупано закъснение в изпълнение на дейностите, риск от загуба на европейско финансиране и допълнително натоварване на бюджета на МТ. Решението бе взето след среща с Управляващия орган на програмата. Проектите са „Маркетингови проучвания, анализи и методики и оценка на ефективността на националния маркетинг, изготвяне и актуализиране на стратегии” и „Участия на България на специализирани борси и изложения и организиране на опознавателни турове за туроператори и туристически агенции”.

Двата проекта имат натрупано голямо закъснение, като дейностите, необходими за изпълнението им не са били стартирани от МИЕ. При обособяването на Министерството на туризма обществените поръчки по тези проекти са били забавени между 10 и 30 месеца. От началото на 2015 г. в спешен порядък екипът на МТ е изготвил тръжни документи и са стартирани обществени поръчки за избор на изпълнител по тях. Въпреки всички действия на новата администрация на Министерството на туризма, пред проектите излизат нови трудности – те са разписвани в периода 2009 – 2011 г., след 2012 г. не е работено по тях и към днешна дата почти всички дейности по проектите се нуждаят от актуализация. Освен това съгласно заварените технически параметри всяка една от дейностите може да бъде извършена едва след като приключи предходната. Същевременно, провеждането на по-голямата част от предстоящите обществени поръчки, особено при възможност за евентуално обжалване, няма да позволи изпълнението им преди крайния срок - 8 декември 2015 г. Всичко това би довело не само до още разходи за държавния бюджет, но и съществува риск от налагане на допълнителни финансови корекции от Европейската комисия. Общата стойност на двата проекта е около 3,7 млн. лв. и след взето решение от двете министерства, проектите ще бъдат прекратени. Средствата няма да бъдат загубени, тъй като това ще даде възможност на УО на ОПРР да пренасочи наличния финансов ресурс към други проекти по програмата.

За десетте месеца от съществуването си Министерството на туризма успя да ускори работата по петте наследени от Министерството на икономиката и енергетиката проекти по ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г. на стойност близо 20 млн. лв. В края на 2014 г. имаше риск от загуба на близо 8 млн. лв. по оперативната програма, но в резултат на оптимизации и подобряване на ефективността на работа, рискът бе сведен единствено до стойността на двата прекратени проекта. След днешното решение тези средства няма да бъдат пасив за държавния бюджет.  

Освобождаването на средствата е резултат и от недостатъчно доброто планиране, предхождащо изпълнението на програмния период 2007 – 2013 г. По тази причина вече е стартирана и работата по програмния период 2014 – 2020 г., като Министерството на туризма подготвя редица нови проекти, в това число и за анализи и реклама по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon