Позиция на Министерството на туризма относно петиция за отдаването на концесията на плаж Велека

09 май 2021

Във връзка с откритата петиция за спиране на откритата процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Устие на река Велека“, находящ се в община Царево, област Бургас Министерството на туризма изразява следното становище:

Законодателят е определил, че морските плажове се управляват и поддържат чрез възлагането им на концесия. Морските плажове, за които не е възложена концесия, се управляват от министъра на туризма, чрез отдаване под наем. По-ефективното и целесъобразно управление на морския плаж е концесията, като самият законодател го е извел преимуществено и след което е посочено алтернативната възможност за управление и чрез наем.

            Концесията като форма на управление на морския плаж е предпочитана, поради следните причини:

  • По-дългият срок на концесионния договор осигурява възможност за по-големи инвестиции. Така посетителите получават значително по-високо ниво на туристическия продукт, като се съблюдават всички изисквания на действащото законодателство;
  • По-дългосрочното сътрудничество на държавата и икономическите оператори позволява по-голяма сигурност, тъй като не се налага непрекъснато провеждане на процедури и несигурността дали морският плаж ще бъде обезпечен. Туристическите оператори изискват дългосрочност и сигурност при управлението на морските плажове.
  • При концесиите се създава възможност за осъществяване на много повече инвестиции на морския плаж, които се и контролират. За концесията е създадено изискване за предложения за инвестиции, свързани с подобряване на облика на морския плаж, което е критерий за оценка. Всеки участник може да направи своето предложение за инвестиции във връзка с природосъобразния облик и управление на морския плаж
  • Публичността при концесионните договори е по – голяма, тъй като решенията на концедента Министерски съвет за откриване на процедурата и за определяне на концесионер се обнародват в Държавен вестник. След възлагането на концесията в Националния концесионен регистър се открива партида за същата и всяка година се публикува общодостъпна актуална информация за изпълнение на договора за концесия.

Досегашният наемател на морския плаж може да изложи всички свои виждания и проекти по управлението на морския плаж като участник в откритата процедура и да направи оферта, която в случай, че бъде определен за концесионер, ще стане част от концесионния договор и ще се контролира изпълнението на поетите от него ангажименти при условията на публичност и прозрачност, а не в петиция чието изпълнение не е сигурно.

Дейностите, които наемателят изпълнява по договора за наем, описани в петицията, представляват негови законови и договорни задължения. Същите ще бъдат задължителни и за бъдещия концесионер, като в допълнение на тях, концесионерът ще има и задължение за извършване на инвестиции, което ще се контролира от концедента и обществото, за разлика до сега. При управлението на морския плаж следва да бъдат спазвани и всички екологични закони, както и действащите нормативи за Защитена местност „Устието на река Велека“ и Природен парк „Странджа“ и на защитена зона BG0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици и това е заложено в обжалваното то наемателя РМС за стартиране на концесия.

Именно защото морският плаж е изключителна държана собственост и следва да се използва като природен ресурс от всички, управлението му следва да се възложи с такава форма на публично-частно партньорство, която да гарантира в максимална степен обективност, закономерност и прозрачност, затова се стартира и концесията.

Отрицателното отношение на досегашния наемател към откритата концесионна процедура противоречи на изложените от него намерения да работи за просперитета на морския плаж като рекреационен ресурс, който да се използва по най- природосъобразния и прозрачен начин и да създаде „успешен модел за екологично и социално отговорен бизнес“. На същия през годините по наемния договор са налагане не едно предупреждения за нарушения и неустойки.

Откритата процедура е планирана много преди края на мандата на правителството- проектът за концесия за морски плаж „Устие на река Велека“ е включен в Плана за действие за държавните концесии за 2021 г., който е публичен и е публикуван на страницата на Националния концесионен регистър. Причината за включването му беше изтичащия наемен договор през 2021г., който е удължен до 2022г.  Именно това е отговорна политика по управление на морски плажове, която позволява публичност и планиране на дейностите. Ето защо твърдение, че за морския плаж е предвидено възлагане на концесия в условията на спонтанност или друго обстоятелство, различно от дългото и сложно планиране на управлението на морските плажове, е неправилно, тъй като сложността на концесионните процедури изисква планиране поне година преди приключването на действащия договор.

В държавната политика по управление на морските плажове е приоритет балансът в изгодата за държавата, обществото и бизнеса, като тя следва да се осъществява по установения законов ред. С откриването на процедурата за концесия се цели именно това и твърдените, че се нарушават договорните взаимоотношения с наемателя е абсолютно неправилно, тъй като договорът за наем изначално е сключен под условие, че със сключването на концесионен договор, същият се прекратява- и това е добре известно на наемателя, който с подписването му се е съгласил безусловно.

Морският плаж не е обявен за неохраняем със заповед на министъра на туризма именно защото наемният договор все още е действащ. Отделно от това не е ясно как и кога ще завърши концесионната процедура и не може да се говори за прекратяване на действия договор нито кога би станало това и в никакъв случай не може да се случи преди летен сезон 2021г. Спекулирането с подобни твърдения и тенденциозното поднасяне на информация в публичното пространство води единствено до необективни заключения и до погрешния извод, че единственото и правилно решение за управлението на този морски плаж е действащия договор за наем. Минималното обявено концесионно възнаграждение е близко до наемната цена, която е определена при стартиране на наемната процедура. Следва да се вземе предвид, че обявеният за концесия обект е променен и доста по-малък от обекта, отдаден под наем /Стар обект – 57 659 кв.м., нов обект  - 42 728 кв.м/. Минималното концесионно възнаграждение е изчислено по действащата методика, която е променена и участниците в процедурата следва да направят своите обосновани финансови предложения.

Не на последно място следва да се отбележи, че всеки желаещ да участва в откритата процедура при възлагане на концесията може да участва и така да се създаде конкуренция, която да допринесе за развитието на морския плаж.

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon