Министър Ангелкова откри първото заседание на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма

16 май 2016

Кадрите са лицето на българския туризъм, защото формират основна част от неговия продукт и от нашите колективни усилия зависи да се подобри подготовката и квалификацията им. Само с добре обучен персонал може да се повиши качеството на туристическите услуги, а с това и конкурентоспособността на целия отрасъл. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова при откриването на първото заседание на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма.

Председател на съвета е зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева, която също участва в работната среща. В състава му влизат 43-ма членове - представители на още четири министерства, на институции в образованието, заетостта и развитието на човешките ресурси, на контролни органите, висши училища, колежи и професионални гимназии от София и страната, работодателски, браншови и синдикални организации, неправителствени сдружения, национални курорти и др.

По данни от World Travel and Tourism Council през 2015 г. общият брой работни места у нас, пряко или косвено свързани с туризма, са 338 хил., което е намаление от 6,5% спрямо 2014 г. Общият дял на заетите в туризма и свързаните индустрии е 11% от всички работни места в България. Броят на директно заетите в туризма е над 92 хил., което е с 10% спад спрямо 2014 г. Българските образователни експерти съобщават, че реализацията на завършващите висше образование по туризъм е сред най-ниските за последните пет години. „Именно затова инициирахме създаването на съвета – за да започнем да търсим решение на един от най-големите проблеми в сектора“, каза министър Ангелкова.

„За година и половина проведохме много срещи с туристическия бранш и на всяка основният поставян проблем бе липсата на достатъчно подготвени кадри в сектора. Данните показват, че няма устойчивост в наемането на екипи и текучеството постоянно се увеличава заради сезонността в сектора“, подчерта Николина Ангелкова. Тя допълни, че именно затова е инициирано създаването на съвета като консултативен орган с представители на всички ангажирани институции и организации, който да стане обща платформа за дългосрочни решения.

По думите на министъра държавата може да формира политиките и да осъществява контрол върху нормативната рамка, но не може да свърши работата на бизнеса. „Готови сме обаче да съдействаме и сътрудничим по всякакъв полезен начин. Всички ние заедно трябва да търсим баланс за кадрите на база обективни анализи“, акцентира тя. Съветът ще набелязва оперативни мерки, ще обсъжда проблеми, ще събира и анализира информация за свободното движение на работниците и служителите, трудовата заетост и равнището на доходите. Чрез създаването му ще се осигури необходимата координация за успешната реализация на програми и политики за насърчаване на заетостта, обучението, квалификацията и преквалификацията на работещите в отрасъла

Министерството на туризма е проучило добрите практики на страни като Испания, Франция, Италия, Португалия, но преди да се приложи техния опит за професионално обучение в туризма, трябва да е ясно какви са нуждите на национално ниво, стана ясно по време на събитието. Затова е нужно и по-активно партньорство с бизнеса и работодателските организации.

Министърът предложи съветът да заседава веднъж в месеца. До 10 юни неговите членове ще изпратят мнения по проектоправилника му, както и предложения за обособяване на тематични групи по най-спешните проблеми.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon