Министерството на туризма въвежда регламент за дейността на ски учителите

30 декември 2015

За първи път в България ще се въведе регламент за упражняване на професията „Ски учител“. Изискванията са разписани в проекта на Наредбата за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Ски учител“, която днес бе публикувана на сайта на Министерството на туризма за обществено обсъждане. Съществуването на подзаконовият нормативен акт е предвидено както в сега действащия Закон за туризма, така и в неговите предходни версии, но никога до сега не е бил разписван и приеман. 

В документа са разписани критериите, на които трябва да отговарят лицата, които искат да положат изпит за придобиване на правоспособност за упражняване на професията ски учител в България. Предвижда се ски учителите да имат специализации по алпийски ски, ски бягане и сноуборд, за които ще се получава удостоверение за правоспособност. Тя ще се определя по нива във възходяща градация - “А”; “Б” и “С”. Обучението на лицата, желаещи да придобият правоспособност за професията ски учител, ще се извършва в курсове. Те ще се организират и провеждат от професионални туристически сдружения, членове на реципрочни международни организации и от други юридически лица, оторизирани по реда на специални закони да извършват обучение.

Обучението ще се осъществява по учебна програма и план, разработени от професионалните туристически сдружения като обучаващи организации, в съответствие със стандартите, нормите и препоръките на Международната асоциация на професионалните ски учители ІSІА и ще се утвърждават от нея. Обучение ще се провежда също и по програми и планове, разработени от останалите обучаващи организации, утвърдени съвместно от министъра на младежта и спорта и министъра на образованието и науката. Пред обучаващите организации ще се полагат изпити по практика и по теория за придобиване на правоспособност по специалност и ниво. Кандидатите с резултат „издържал” и на двата изпита ще получават удостоверение за правоспособност, издадено от съответната обучаваща организация.

Предвижда се и създаването на Списък на правоспособните ски учители, който ще бъде част от Националния туристически регистър и ще бъде достъпен онлайн. По този начин всеки ще може да провери правоспособността на обучаващия го ски учител и да бъде сигурен в неговите компетенции и умения. Регистърът ще съдържа имената и данните за контакт на ски учителя (адрес, телефон, електронна поща); извършените промени във вписаните обстоятелства; номер на идентификационната карта; заповедта за вписване и съответно заличаване. След включването в регистъра министърът на туризма ще издава на вписаното лице идентификационна карта. Ски учителите ще са длъжни при упражняване на професията да я носят на видно място. Предвижда се придобилите правоспособност ски учители да предлагат своите услуги чрез ски училището, към което са наети.

Екипът на Министерството на туризма започна серия от срещи и дискусии и в оперативен порядък обсъжда текста на наредбата с най-заинтересованите неправителствени организации в тази сфера. С днешното публикуване на текста се цели привличането на още по-голямо внимание към наредбата и получаване на по-голям брой мнения от неправителствения сектор. 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon