Министерството на туризма обработи плащания в общ размер на 17 988 378,65 лева по Втората хуманитарна програма за лица с временна закрила от Украйна

31 май 2023

Министерството на туризма процедира към Министерство на финансите за съгласуване плащанията на хуманитарна помощ в общ размер на 17 988 378,65 лева с ДДС по Втората хуманитарна програма.

Плащанията са верифицирани след пълно преизчисление на дължимите суми за всички отчетни периоди по Програмата от 01.06.2022 г. до 31.03.2023 г., извършено въз основа на работата на сформираната Междуведомствена работна група от експерти от Министерството на туризма и от ведомствата, които предоставят информация за разселени лица от Украйна по служебен път – Главна дирекция „Гранична полиция“ и Дирекция „Миграция“ при МВР, Държавна агенция за бежанците и Национална агенция по приходите.

Преизчисленията са осъществени след съпоставка за съответствие на данните за настанените в обектите за настаняване/подслон разселени лица от Украйна, предоставени от Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) и декларирани в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), с актуални и консолидирани данни, предоставени от ГД „Гранична полиция“ и Дирекция „Миграция“ при МВР, Държавна агенция за бежанците, Национална агенция по приходите, като са извършени съответни корекции и приспадания.

Плащанията ще бъдат извършени след вземане на решение от Министерския съвет за одобряване на помощта съгласно условията на Програмата.

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon