Министерството на туризма актуализира указанията за местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на извънредната епидемична обстановка

19 ноември 2021
Министерството на туризма публикува на сайта си актуализиран вариант на указанията за функциониране на местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с COVID-19 в България. 
В актуализирания документ подробно са описани всички изисквания към персонала и правилата, които трябва да се спазват с цел осигуряване на безопасност и сигурност за гостите в обекта. Включено е и изискването за медицински документ, който да удостоверява наличието на антитела срещу SARS-CoV-2, на чиято база може да бъде издаден т. нар. „зелен сертификат“ по Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-915/09.11.2021 г. на министъра на здравеопазването. 
 
Указанията можете да прочетете на адрес:
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon