Брекзит

09 април 2021

Брекзит или ЕС-27

Считано от 1 февруари 2020 г. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (OK) вече не е член на Европейския съюз.

През 2020 г. протече преходен период, в рамките на който европейското законодателство остана валидно за и в Обединеното кралство в контекста на свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали между ОК и ЕС.

На 24 декември 2020 г. ЕС и Обединеното кралство приключиха преговорите и постигнаха съгласие по СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА.

Какво означава Брекзит и сключеното Споразумение за търговия и сътрудничество между ЕС и ОК за туристическия сектор?

Визи и граничен контрол

От 1 януари 2021 г. всички транспортни предприятия, извършващи операции между ЕС и Обединеното кралство трябва да гарантират съответствие с изискванията за сертифициране на другата страна, а транспортните оператори - да се съобразяват с формалностите, които се изискват при преминаването на границата между Обединеното кралство и ЕС.  

Като граждани на трета страна (страна, която не е членка на ЕС), гражданите на Обединеното кралство, пътуващи до Европейския съюз ще подлежат на щателни проверки на границите на Шенгенското пространство. Те са освободени от изискването да притежават визи, но само за краткосрочен период - до 90 дни за всеки 180-дневен период. Това освобождаване от виза не предвижда правото на работа в ЕС и е предмет на механизма за реципрочност, приложим за трети държави.

Извършване на туристическа дейност на територията на Р. България

Изисква се учредяване като юридическо лице (без клонове). Лице, установено в Европейското икономическо пространство (ЕИП), може да предоставя услуги като туроператор или туристическа агенция, ако при установяването си на територията на Република България представи копие от документ, който удостоверява правото му да извършва такава дейност, и удостоверение или друг документ, издаден от кредитна институция или от застраховател, съдържащ данни за наличието на застраховка, покриваща отговорността на това лице за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на професионалните задължения по негова вина. Броят на чуждестранните управители не може да надхвърля броя на управителите, които са български граждани, в случаите, когато публичното (държавно или общинско) участие в собствения капитал на българско дружество надхвърля 50 на сто. За екскурзоводите се изисква гражданство на държава от ЕИП (Central Product Classification 641, 642, 643, 7471, 7472).

Считано от 1 януари 2021 г. лица от ОК, които искат да предоставят услуги на туроператор, туристически агент или да упражняват професиите екскурзовод или планински водач на територията на България, се третират като лица от трети държави и подлежат на регистрация и контрол пред сертифициращия орган съгласно Закона за туризма на Република България.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon