Конкурс за определяне на концесионер на морски плаж "СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА- СЕВЕР", община Варна, област Варна

29 март 2018

СЪОБЩЕНИЕ

 

            Конкурсната комисия по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-50 от 27.03.2018 г.  на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.2, т. 5 от  Закона за устройството на Черноморското крайбрежие във връзка с Решение № 142 от 2018 г. (обн. ДВ, бр. 22 от 2018 г. ) на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия на морски плаж „Св.св. Константин и Елена-север“, община Варна, област Варна, обявява:

            На 24.04.2018 г. в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1 от 14.00 часа ще се проведе конкурс за определяне на концесионер на морски плаж “Св.св. Константин и Елена-север“, община Варна, област Варна.

            Конкурсът се организира и провежда по реда на Глава втора „а“ от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, на основание параграф 41, т.3 от ПЗР на Закова за концесиите.

            Обектът на концесията е морски плаж „Св.св. Константин и Елена – север“, община Варна, област Варна, представляващ територия с обща площ 5 879 кв.м – обособена част от крайбрежната плажна ивица – изключителна държавна собственост, съставляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2570.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на  гр. Варна, община Варна, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 1493/17.03.2015 г. и специализирана карта и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 5 от 12-13.02.2013 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г.

            Активната плажна площ на морския плаж по § 1, т.5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие представлява територия с площ от 5 614 кв. м, определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на морския плаж и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 10135.2570.36.

            Активната плажна площ на обекта на концесия е площта, която се ползва за осъществяване на задължителните дейности, за поставяне на преместваеми обекти и за разполагане от посетителите на морския плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания и е в размер на 5 614 кв. м с точки по границите, определящи контура на чистата активна пясъчна площ на морския плаж от № 1  до № 74  в координатна система „БГС 2005”.

            От активната плажна площ е изключена площта, заета от обекти на инфраструктурата в размер на  265 кв. м.

            Морският плаж е с дължина на бреговата линия 157 м и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж от № 1  до № 62  в координатна система „БГС 2005“.

            Цената на конкурсната документация е 1000 лв., с включен ДДС. Документацията може да бъде получена в стая № 61, етаж 6, в сградата на Министерството на туризма от 02.04.2018 г. до 20.04.2018 г. включително,  от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. в сградата на Министерство на туризма, ул. „Съборна“ № 1  от лицето с представителна власт по регистрация на търговеца, упълномощен негов представител или физическото лице, срещу представен документ за платена цена по сметка на  Министерство на туризма - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при Министерство на туризма. Сумата за закупената конкурсна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите на конкурса.

            Заявления с оферти за участие в конкурса се приемат и регистрират до 20.04.2018 г. включително от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, ет.6 стая № 61.

            В конкурса може да участва всяко физическо и юридическо лице или обединение на такива лица, закупили документация за участие и подали заявления с оферти в горепосочения срок, за които не са налице забраните по чл.8е, ал.3 и 4 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

            Огледът на обекта – свободен.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon