Конкурс за определяне на концесионер на морски плаж "КЪМПИНГ ЧЕРНОМОРЕЦ", община Созопол, област Бургас

25 юни 2019

СЪОБЩЕНИЕ

 

Конкурсната комисия по чл.8ж /отм./ от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № 84/21.06.2019 г.  на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.2, т. 5 /отм./ от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие във връзка с Решение № 645 от 10.09.2018 г. (обн. ДВ, бр. 76 от 2018 г.) на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия на морски плаж „Къмпинг Черноморец“, община Созопол, област Бургас, обявява:

            На 22.07.2019 г. в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1 от 14:00 часа ще се проведе конкурс за определяне на концесионер на морски плаж „Къмпинг Черноморец“, община Созопол, област Бургас, наричан по-нататък „обект на концесията”.

 Обектът на концесия по този договор е морски плаж „Къмпинг Черноморец“, община Созопол, област Бургас, с обща площ в размер на 4 042 кв. м., заемащ територията на поземлен имот с идентификатор 81178.5.328 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-12 от 24 април 2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография, индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 377 от 19 май 1998 г. и специализираната карта и регистри, приети с Протокол № 5 от 04 декември 2012 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на морския плаж по § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие представлява територия с площ 3445 кв. м, определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на морския плаж и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 81178.5.328.

Активната плажна площ на обекта на концесията е площта, която се ползва за: осъществяване на задължителните дейности, поставяне на преместваеми обекти и разполагане от посетителите на морския плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания и е в размер на 3445 кв. м, с точки по границите, определящи контура на активната плажна площ на морския плаж от № 1 до № 57 в координатна система „Българска геодезическа система 2005”.

 От активната плажна площ са изключени: площта, заета от брегоукрепителни съоръжения в размер на 340 кв. м, площта заета от камъни в размер на 54 кв. м, и площта заета от скали в размер на 203 кв. м.

Морският плаж е с дължина на бреговата линия 572 метра и с точки по границите определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 77 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Цената на конкурсната документация е в размер на 1000 лв., с включен ДДС. Документацията може да бъде получена в стая № 61, етаж 6, в сградата на Министерството на туризма от 26.06.2019 г. във времето от 10:00 ч. – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. до 12:00 часа на 19.07.2019 г., от лицето с представителна власт по регистрация на търговеца, писмено упълномощен негов пълномощник с нотариална заверка на подписа или физическото лице и/или писмено упълномощен негов пълномощник с нотариална заверка на подписа срещу представен платежен документ за платена цена по сметка на  Министерство на туризма - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD  или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при Министерство на туризма. Сумата за закупената конкурсна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите на конкурса.

Заявления с оферти за участие в конкурса се приемат и регистрират до 12:00 часа на 19.07.2019 г. в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, стая № 61 , етаж № 6.

В конкурса може да участва всяко физическо и юридическо лице или обединение на такива лица, закупили документация за участие и подали заявления с оферти в горепосочения срок, за които не са налице забраните по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и другите действащи нормативни актове, свързани с дейността.

Огледът на обекта – свободен.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon