Конкурс за определяне на концесионер на морски плаж "Слънчев бряг- централен", община Несебър, област Бургас

21 ноември 2018

СЪОБЩЕНИЕ

 

Конкурсната комисия по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р- 185 от 19.11.2018 г.  на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.2, т. 5 от  Закона за устройството на Черноморското крайбрежие във връзка с Решение № 774 от 29.10.2018 г. (обн. ДВ, бр. 91 от 2018 г.) на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия на морски плаж „Слънчев бряг- централен“, община Несебър, област Бургас, обявява:

            На 11.12.2018 г. в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1 от 14:00 часа ще се проведе конкурс за определяне на концесионер на морски плаж „Слънчев бряг- централен“, община Несебър, област Бургас, наричан по-нататък „обект на концесията”.

 Обектът на концесията е морски плаж „СЛЪНЧЕВ БРЯГ-ЦЕНТРАЛЕН“, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ 343 041,77 кв. м., съставляващ поземлен имот с идентификатор 51500.505.218 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-46 на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра от 18.08.2006 г., индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 660 от 08.05.2001 г., специализираната карта и регистър на морски плаж „Слънчев бряг-централен“, приета с Протокол № 7/02.11.2011 г. и специализираната карта на видовете дюни,  приета с Протокол № 21-81/19.09.2014 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на обекта на концесия е площта, която се ползва за осъществяване на задължителните дейности, за поставяне на преместваеми обекти и за разполагане от посетителите на морския плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания и е с площ 159 775,29 кв. м. и с точки, определящи активната плажна площ от № 1 до № 2205 в координатна система „Българска геодезическа система 2005” .

От активната плажна площ са изключени: площта, заета от обекти на инфраструктурата в размер на 1595,53 кв.м., площ, заета от затревена, облесена и застроена плажна ивица в размер на 11 616,9 кв.м., влажни зони – 4089,70 кв.м., обща площ на затревените площи 5778,12 кв.м. и площта на пясъчните дюни в размер на 160 186,23 кв.м.

Морският плаж е с дължина на бреговата линия 2 081 м и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 1759 в координатна система „Българска геодезическа система 2005”.

Цената на конкурсната документация е в размер на 1000 лв. Документацията може да бъде получена в стая № 61, етаж 6, в сградата на Министерството на туризма от 22.11.2018 г. във времето от 10:00 ч. – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. до 12:00 часа на 10.12.2018 г., от лицето с представителна власт по регистрация на търговеца, писмено упълномощен негов пълномощник или физическото лице и/или писмено упълномощен негов пълномощник срещу представен платежен документ за платена цена по сметка на  Министерство на туризма - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD  или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при Министерство на туризма. Сумата за закупената конкурсна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите на конкурса.

Заявления с оферти за участие в конкурса се приемат и регистрират до 12:00 часа на 10.12.2018 г. в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, стая № 61 , етаж № 6 от лицето с представителна власт по регистрация на търговеца, писмено упълномощен негов пълномощник с нотариална заверка на подписа или физическото лице и/или писмено упълномощен негов пълномощник с нотариална заверка на подписа.

В конкурса може да участва всяко физическо и юридическо лице или обединение на такива лица, закупили документация за участие и подали заявления с оферти в горепосочения срок, за които не са налице забраните по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и другите действащи нормативни актове, свързани с дейността.

Огледът на обекта – свободен.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon