Конкурс за определяне на концесионер на морски плаж "РЕКА ВАЯ", община НЕСЕБЪР, област БУРГАС

04 октомври 2018

СЪОБЩЕНИЕ

Конкурсната комисия по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р- 148 от 01.10.2018 г.  на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.2, т. 5 от  Закона за устройството на Черноморското крайбрежие във връзка с Решение № 646 от 10.09.2018 г. (обн. ДВ, бр. 76 от 2018 г.) на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия на морски плаж Река Вая“, община Несебър, област Бургас, обявява:

На 25.10.2018 г. в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1 от 16:00 часа ще се проведе конкурс за определяне на концесионер на морски плаж „Река Вая“, община Несебър, област Бургас, наричан по-нататък „обект на концесията”.

Обектът на концесията е морски плаж „Река Вая“, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ 29 273 кв.м., съставляващ поземлен имот с идентификатор 27454.23.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Емона, община Несебър, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-47 от 3 октомври 2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 588 от 28 януари 2000 г., специализираната карта и регистър на морски плаж „Река Вая“, приета с Протокол № 1 от 18 януари 2013 г. и специализираната карта на видовете дюни,  приета с Протокол № 21-81 от 19 септември 2014 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на обекта на концесия е площта, която се ползва за осъществяване на задължителните дейности, за поставяне на преместваеми обекти и за разполагане от посетителите на морския плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания и е с размер 27 787 кв. м. и с точки, определящи активната плажна площ от № 1 до № 122 в координатна система „Българска геодезическа система 2005”.

От активната плажна площ са изключени: площта, заета от обекти на инфраструктурата в размер на 846 кв.м., представляващи - зелени площи, откоси, бетонова площадка и шахта и площта на заливаемите площи в размер на 640 кв.м.

Морският плаж е с дължина на бреговата линия 680 м и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 105 в координатна система „Българска геодезическа система 2005”.

Цената на конкурсната документация е в размер на 1000 лв. Документацията може да бъде получена в стая № 61, етаж 6, в сградата на Министерството на туризма от 05.10.2018 г. във времето от 10:00 ч. – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. до 12:00 часа на 24.10.2018 г., от лицето с представителна власт по регистрация на търговеца, писмено упълномощен негов пълномощник с нотариална заверка на подписа или физическото лице и/или писмено упълномощен негов пълномощник с нотариална заверка на подписа срещу представен платежен документ за платена цена по сметка на  Министерство на туризма - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD  или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при Министерство на туризма. Сумата за закупената конкурсна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите на конкурса.

Заявления с оферти за участие в конкурса се приемат и регистрират до 12:00 часа на 24.10.2018 г. в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, стая № 61 , етаж № 6.

В конкурса може да участва всяко физическо и юридическо лице или обединение на такива лица, закупили документация за участие и подали заявления с оферти в горепосочения срок, за които не са налице забраните по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и другите действащи нормативни актове, свързани с дейността.

Огледът на обекта – свободен.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon