Конкурс за определяне на концесионер на морски плаж "Поморие-изток", община Поморие, област Бургас

14 септември 2018

СЪОБЩЕНИЕ

Конкурсната комисия по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р- 138 от 12.09.2018 г.  на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.2, т. 5 от  Закона за устройството на Черноморското крайбрежие във връзка с Решение № 593 от 21.08.2018 г. (обн. ДВ, бр. 71 от 2018 г.) на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия на морски плаж „Поморие- изток“, община Поморие, област Бургас, обявява:

На 08.10.2018 г. в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1 от 14:00 часа ще се проведе конкурс за определяне на концесионер на морски плаж „Поморие- изток“, община Поморие, област Бургас, наричан по-нататък „обект на концесията”.

 Обектът на концесията е морски плаж „Поморие - изток“, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ 77 733 кв. м., заемащ територията на поземлен имот с идентификатор 57491.501.524 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-36/29.04.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 472/02.04.1999 г., Акт № 1094 от 03.04.2009 г. за поправка на Акт за изключителна държавна собственост № 472/02.04.1999 г. и специализираната карта и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 8 от 13.12.2012 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на обекта на концесия е площта, която се ползва за осъществяване на задължителните дейности, за поставяне на преместваеми обекти и за разполагане от посетителите на морския плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания и е в размер на 40 113 кв. м., с точки по границите, определящи контура на активната плажна площ на морския плаж от № 1 до № 298 в координатна система „Българска геодезическа система 2005”.

От активната плажна площ са изключени: площта, заета от обекти на инфраструктурата в размер на 3 892 кв. м., площта, заета от брегоукрепителни съоръжения в размер на 15 833 кв.м., площта, заета от каменист плаж в размер на 967 кв.м., затревена площ в размер на 5 124 кв.м. и площта на сивите пясъчни дюни, в размер на 11 804 кв.м.

Морският плаж е с дължина на бреговата линия 2 330 метра с точки по границите определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 272 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Цената на конкурсната документация е в размер на 1000 лв. Документацията може да бъде получена в стая № 61, етаж 6, в сградата на Министерството на туризма от 17.09.2018 г. във времето от 10:00 ч. – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. до 12:00 часа на 04.10.2018 г., от лицето с представителна власт по регистрация на търговеца, писмено упълномощен негов пълномощник или физическото лице и/или писмено упълномощен негов пълномощник срещу представен платежен документ за платена цена по сметка на  Министерство на туризма - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD  или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при Министерство на туризма. Сумата за закупената конкурсна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите на конкурса.

Заявления с оферти за участие в конкурса се приемат и регистрират до 12:00 часа на 04.10.2018 г. в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, стая № 61 , етаж № 6 от лицето с представителна власт по регистрация на търговеца, писмено упълномощен негов пълномощник с нотариална заверка на подписа или физическото лице и/или писмено упълномощен негов пълномощник с нотариална заверка на подписа.

В конкурса може да участва всяко физическо и юридическо лице или обединение на такива лица, закупили документация за участие и подали заявления с оферти в горепосочения срок, за които не са налице забраните по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и другите действащи нормативни актове, свързани с дейността.

Огледът на обекта – свободен.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon