Конкурс за определяне на концесионер на морски плаж "КИТЕН- АТЛИМАН", община Приморско, област Бургас

24 август 2018

СЪОБЩЕНИЕ

Конкурсната комисия по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р- 125 от 22.08.2018 г.  на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.2, т. 5 от  Закона за устройството на Черноморското крайбрежие във връзка с Решение № 531 от 30.07.2018 г. (обн. ДВ, бр. 65 от 2018 г.) на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия на морски плаж „Китен-Атлиман“, община Приморско, област Бургас, обявява:

            На 21.09.2018 г. в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1 от 10:00 часа ще се проведе конкурс за определяне на концесионер на морски плаж „Китен-Атлиман“, община Приморско, област Бургас, наричан по-нататък „обект на концесията”.

 Обектът на концесията по този договор е морски плаж „Китен-Атлиман“, община Приморско, област Бургас, с обща площ 74 461 кв. м., заемащ част от територията на поземлен имот с идентификатор 37023.501.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Китен, община Приморско, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-94/21.12.2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 435/05.02.1999 г. и специализираната карта и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 21-232 от 13.05.2015 г. на комисията по  чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. 

Активната плажна площ на морския плаж по § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие представлява територия с площ от 36 292 кв. м., определена въз основа на данните от приетата  специализирана карта на морския плаж и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 37023.501.36.

Активната плажна площ на обекта на концесията е площта, която се ползва за осъществяване на задължителните дейности, за поставяне на преместваеми обекти и за разполагане от посетителите на морския плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки, удобно използване на преместваемите обекти и улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания и е в размер на 36 292 кв. м., с точки по границите, определящи контура на активната плажна площ на морския плаж от № 1 до № 298 в координатна система „Българска геодезическа система 2005”.

От активната плажна площ е изключена площта на белите и сиви пясъчни дюни, в размер на 36 057 кв.м.

От активната плажна площ е изключена площта, заета от обекти на инфраструктурата в размер на 1740 кв. м. и площта, заета от каменист плаж  в размер на 372 кв.м.

От общата площ на морски плаж „Китен-Атлиман“ е изключена площта на  съоръжение „водна пързалка“ с площ от 312 кв.м.

Морският плаж е с дължина на бреговата линия 553 метра с точки по границите определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 191 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Цената на конкурсната документация е в размер на 1000 лв., с включен ДДС. Документацията може да бъде получена в стая № 61, етаж 6, в сградата на Министерството на туризма от 27.08.2018 г. във времето от 10:00 ч. – 12:00 ч. и от 14:00 – 16:00 ч. до 12:00 часа на 20.09.2018 г., от лицето с представителна власт по регистрация на търговеца, писмено упълномощен негов пълномощник с нотариална заверка на подписа или физическото лице и/или писмено упълномощен негов пълномощник с нотариална заверка на подписа срещу представен платежен документ за платена цена по сметка на  Министерство на туризма - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD  или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при Министерство на туризма. Сумата за закупената конкурсна документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите на конкурса.

Заявления с оферти за участие в конкурса се приемат и регистрират до 12:00 часа на 20.09.2018 г. в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, стая № 61 , етаж № 6.

В конкурса може да участва всяко физическо и юридическо лице или обединение на такива лица, закупили документация за участие и подали заявления с оферти в горепосочения срок, за които не са налице забраните по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и другите действащи нормативни актове, свързани с дейността.

Огледът на обекта – свободен.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon