Конкурс за определяне на концесионер на морски плаж „Нов плаж „Свети Влас“, община Несебър, област Бургас

01 декември 2016

                                                                                           

СЪОБЩЕНИЕ 

Конкурсната комисия по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-176 от 29.11.2016 г.  на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.2, т. 5 от  Закона за устройството на Черноморското крайбрежие във връзка с Решение № 955 от 10.11.2016 г. (обн. ДВ, бр. 90 от 2016 г. ) на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия на морски плаж „Нов плаж „Свети Влас“, община Несебър, област Бургас, обявява:

На 22.12.2016 г. в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1 от 11.00 часа ще се проведе конкурс за определяне на концесионер на морски плаж „Нов плаж „Свети Влас“, община Несебър, област Бургас, обект – изключителна държавна собственост,  представляващ територия с обща площ от 28 520 кв. м - обособена част от крайбрежната плажна ивица - изключителна държавна собственост, в това число зона „изток“ с обща площ 17 771 кв. м и зона „запад“ с обща площ 10 749 кв.м, съставляващи поземлени имоти с идентификатори 11538.502.311 и 11538.502.313 по кадастралната карта и кадастралния регистър на град Несебър, индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 1021 от 08.11.2007 г., поправен с Акт за промяна № 1047 от 23.04.2008 г. и специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с активна плажна площ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие в общ размер на 25 538 кв. м, в това число активна плажна площ на зона „изток“ - 15 459 кв. м и активна плажна площ на зона „запад“ - 10 079 кв. м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезични измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Морският плаж е с дължина на бреговата линия на зона „изток“ - 606 м. и на зона „запад“ - 231 м, и съгласно точките по границите, определящи общата площ на западната част от № 1 до № 147 и общата площ на източната част от № 1 до № 98 в координатна система „БГС 2005“.

Активната плажна площ на обекта на концесия е площта, която се ползва за осъществяване на задължителните дейности, за поставяне на преместваеми обекти и за разполагане от концесионера на платени плажни принадлежности и от посетителите на морския плаж на неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки, за удобно използване на преместваемите обекти и за улесняване на придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания и е с общ размер на 25 538 кв. м, в това число активна плажна площ на зона „изток“ 15 459 кв. м и активна плажна площ на зона „запад“ 10 079 кв.м.

Цената на конкурсната документация е 1000 лв., с включен ДДС. Документацията може да бъде получена в стая № 61, етаж 6, в сградата на Министерството на туризма от  02.12.2016 г. до 16.12.2016 г. включително,  от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. в сградата на Министерство на туризма, ул. „Съборна“ № 1  от лицето с представителна власт по регистрация на търговеца, упълномощен негов представител или физическото лице, срещу представен документ за платена цена по сметка на  Министерство на туризма - IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD  .

Заявления с оферти за участие в конкурса се приемат до 19.12.2016 г. включително от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, стая № 61, етаж № 6.

В конкурса може да участва всяко физическо и юридическо лице или обединение на такива лица, закупили документация за участие и подали заявления с оферти в горепосочения срок, за които не са налице забраните по чл.8е, ал.3 и 4 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Огледът на обекта – свободен.

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon