СЪОБЩЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРИ И НАЕМАТЕЛИ НА МОРСКИ ПЛАЖОВЕ ОТНОСНО СРЕДНОГОДИШНА ИНФЛАЦИЯ ЗА 2020 Г.

02 февруари 2021

ГОДИШНИТЕ НАЕМНИ ЦЕНИ И КОНЦЕСИОННИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ/ПЛАЩАНИЯ ЗА 2021 г. ПО НАЕМНИ И КОНЦЕСИОННИ ДОГОВОРИ ЗА МОРСКИ ПЛАЖОВЕ СЕ ИНДЕКСИРАТ СЪС СРЕДНОГОДИШНИЯ ИНФЛАЦИОНЕН ИНДЕКС ЗА 2020 г.

Министерство на туризма уведомява концесионерите и наемателите на морски плажове, че според публикувана на официалната интернет страница на Националния статистически институт (НСИ) информация средногодишната инфлация за 2020 г. е 1,7 %.

Годишните наемни цени и концесионни възнаграждения/плащания за 2021 г. се индексират с инфлационния индекс за 2020 г. съобразно изискванията на приложените към съответните договори Методики.

Дължимата наемната цена за 2021 г. и дължимото концесионно възнаграждение/плащане за 2021 г. следва да се заплатят в срокове и при условия, съобразно договорните разпоредби.

Банковата сметка на Министерството на туризма е:

IBAN –BG71 BNBG 9661 3000 1171 01

BIC код на БНБ за плащания в лева BNBGBGSD

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon