РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ НА МОРСКИ ПЛАЖ по реда на ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

26 февруари 2018

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ НА МОРСКИ ПЛАЖ по реда на ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ, който е в сила до 01.01.2019 г. на основание § 41, т.3 от ПЗР на Закона за концесиите  (обн. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2018г. сила от 02.01.2018 г.)

 

Предвидени са две форми за управление и стопанисване на морските плажове в на основание чл. 7, ал.1 и ал.5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, а именно чрез предоставяне на концесия на морския плаж за срок до 20 г.  или чрез отдаване под наем на морския плаж за срок до 5 г., проведен по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

Редът за предоставяне на концесии на морски плажове  (неприсъствен конкурс) е подробно разписан в Глава втора „а“ от Закона за устройството на Черноморското крайбрежия (ЗУЧК) и преминава през няколко етапа.

1. Подготвителни действия:

- Изготвяне на обосновка на концесията - Обосновка се основава на няколко концесионни анализи - технически, финансово- икономически, екологичен и правен анализ и други, в зависимост от обекта на концесия и неговите особености. Обосновката на концесията цели да мотивира предложението за предоставяне на концесия и определя характеристиките на обекта и на основното съдържание на концесията.

-След изработването и приемането на обосновката на концесията от министъра на туризма се изготвя проект решение на Министерския съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга (конкурс), мотивирано в доклад на министъра на туризма;

Изготвените документи се изпращат до администрациите на всички министерства за становища. Съгласуването на държавните концесии по реда на чл.32, ал.1 в 14-дневния срок по чл.34, ал.1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (УПМСНА).   

2. Приемане на решение за откриване на процедурата:

          - Решението се приема от концедента - държавата, представлявана от Министерски          съвет и се обнародва в „Държавен вестник“. Влязлото в законна сила решение на Министерски съвет подлежи на вписване в Националния концесионен регистър.

          - Със заповед на министър - председателя се назначава комисия за организацията и провеждането на конкурса. Комисията има задължението да обезпечи законосъобразното провеждане на конкурса, опазването в тайна на предоставената им във връзка с конкурса информация и да проведе конкурса по реда на Глава втора „а“ от ЗУЧК.

            - Незаконосъобразно е предоставянето на преимущества. Всички участници имат равни права и нямат привилегии при провеждането на процедура за предоставяне на концесия за морски плаж пред други лица.

3. Провеждане на конкурс за определяне на концесионер:

-Конкурсната комисия определя дата, място, час на провеждане на конкурса, период за подаване на заявления с оферти за участие, като срокът за подаване на заявленията с оферти не може да бъде по-дълъг от 30 дни от обявяването на конкурса съгласно ЗУЧК;

-Кандидатите в конкурса подават заявления с оферти в Министерство на туризма при спазване изискванията на ЗУЧК и конкурсната документация;

-Всяко от подадените заявления с оферти получава входящ номер от деловодната система на МТ и се завежда в нарочен регистър от определено длъжностно лице. Подадените заявления с оферти се съхраняват в сейф, съгласно заповед на министъра на туризма;

-Конкурсът се провежда в посочените в съобщението ден, час и място в заседание в открита и закрита част. В откритата част на заседанието по провеждането на конкурса се допускат да присъстват упълномощени представители на кандидатите за участие в конкурса, съгласно присъствен лист.Проверява се целостта на пликовете и се отварят по реда на постъпването им. Извършва се подробна проверка на заявленията, дали са спазени изискванията на конкурсната документация. До отваряне на офертите се допускат само участниците, които отговарят на критериите в конкурсната документация и са представили и приложили всички изискуеми документи.

-В закритата част от заседанието на комисията по провеждането на конкурса се разглеждат и оценяват офертите, допуснати до участие по реда на чл.8м от ЗУЧК - Комисията преглежда офертите и извършва оценка на допуснатите оферти, като проверява финансовите модели на кандидатите, аргументацията и обосноваващите документи, както и произхода на средствата, идентичността на представените документи и др., като преценява дали отговарят на критериите за оценка, посочени в решението на МС за откриване на процедурата за определяне на концесионер, конкурсната документация, ЗУЧК и други нормативни изисквания.

-Конкурсната комисия изготвя подробен протокол с мотиви за резултатите от конкурса, който се подписва от състава й, доклад до министъра на туризма и проект на РМС за определяне на концесионер.

4.Приемане на решение за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер:

-изготвя се доклад, проект на решение на Министерски съвет и финансова обосновка, които се изпращат за съгласуване на всички министерства по реда на чл.32, ал.1 от УПМСНА;

-Въз основа на представената документация Министерски съвет приема решение за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер, което се обнародва в „Държавен вестник“.

-Решението за определянето на спечелилия конкурса участник за концесионер на морския плаж се обнародва в „Държавен вестник“, а след влизането му в законна сила се вписва в Националния концесионен регистър.

 5.Сключване на концесионен договор.

Сключване на концесионен договор между определения за спечелил конкурса участник и концедента се извършва в 30- дневен срок от влизане в сила на решението на Министерски съвет за определянето на спечелил участник.

При сключването му определеният за концесионер участник е обвързан от съдържанието на представената от него оферта, която е неразделна част от договора за концесия и е задължен да я изпълнява целия период на договора. При отказ за сключване на договор спечелилият конкурса участник губи гаранцията/депозита за участие в конкурса.

 

 

 

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon