Николина Ангелкова: Учредяваме за първи път Годишни награди в туризма, които да отличат най-добрите и да насърчат развитието на сектора

30 август 2016

Водещ: В края на август запазва ли се положителната тен-денция за ръст в туризма това лято? Какъв ефект имат проверките по плажовете и как категоризацията на плажовете у нас ще по-добри услугата? Наш събеседник е министърът на туризма Нико-лина Ангелкова. Министър Ангелкова, присъствахте на редица проверки по плажовете по Черноморието това лято, като започнем от ивицата на Слънчев бряг и стигнем до плажа „Фичоза“ край Варна. До момента 110 плажа са проверени, но ако трябва да обобщим, какви са най-често нарушенията по плажовете и какви ще са и последствията? 

Николина Ангелкова: Да, точно така. Ние продължаваме масираните проверки по плажовете, така че максимално да се уверим, че всички концесионери и наематели спазват изисквания-та на закона и договора, от една страна. От друга страна, разбира се, че проверяваме и неохраняемите плажове, защото е важно да се знае, че и те се проверяват и там също няма да бъдат допускани нарушения, какъвто не и случаят с плаж „Фичоза“ във Варна, който е неохраняем, осигурява се водно спасяване от областната управа, почиства се от общината, но съвсем незаконосъобразно бяха пос-тавени табели от хотелиер с чадъри и шезлонги, които изрично да се ползват само от гости на хотела, което е абсолютно недопусти-мо. Редно е планът да се ползва възпрепятствено от всички жела-ещи, така че максимално да бъде осигурен комфортът. Разбира се, ние ще продължим с нашите проверки, както и тези, които са пла-нирани, така и с извънредни. Непрекъснато правим проверки, предвид и мобилната група, която имаме по цялото Черноморие, която се отзовава на сигналите, които постъпват по имейл и на на-шия телефон за сигнали и нередности по плажовете, който въве-дохме в началото на сезона това лято. Най-често срещаните нару-шения са свързани с липсата на достатъчно спасителни постове и спасители, непълно медицинско оборудване, разбира се надвиша-ване на одобрената търговска площ по схема, какъвто е случаят със Слънчев бряг – Север. Там има драстично надвишаване на одобрената квадратура от тази, която реално използват. Разбира се чести са нарушенията, свързани със свободната зона, така че да може да се спазват 50% и равнопоставеността за излаз към морето на свободна и платена зона. Като обобщение това са най-често срещаните нарушения в зависимост от конкретния договор, защо-то договорите са сключени по различно време, а сроковете за тях-ното отстраняване са различни. Дават се предписания това да се случи, и ако в рамките на срока, който е по договор и варира от 3 до 14 дни, това не се случи, се пристъпва към налагане на неус-тойки. 

Водещ: Споменахте за сигналите, които подават граждани на горещия телефон за нередности. Каква част всъщност от тези проверки са реакция точно на такива сигнали и съвпадат ли при-тесненията на хората с нарушенията, които се констатират? 

Николина Ангелкова: Първо, голяма част от концесионери-те и наемателите са изрядни и това бих искала наистина да го съ-общя, защото е важно да се знае, да се спазват правилата и изиск-ванията, както по закон, така и по договор. Голяма част от сигнали-те, които ние получаваме са в компетенциите на други ведомства и ние ги сигнализираме незабавно и това също е много важно за нас. Особено преобладаващи са тези за липсата за издаване на касов бон, така че ние моментално насочваме към колегите тези сигнали, за да може да се проверяват. Тези, които касаят пряко отговорнос-тите на Министерството на туризма, са свързани основно с притес-ненията на хората за това, че няма равнопоставеност между пла-тената и свободната зона. Разбира се, че веднага реагираме и това го установяване с мониторинга и реалните замервания, които спе-циалистите правят, така че наистина да се види какво е съотноше-нието, защото няма изискване къде точно да бъде свободната зо-на и къде точно да бъде платената. Това зависи от схемата, която самият концесионер или наемател предлага. Голяма част от сигна-лите принципно са свързани и с недоволството на туристите и по-сещаващите ги и това как те разбират да прекарат спокойно своята почивка. Като например имаше оплаквания за това, че шезлонгите, които се поставят, не са удобни, че има водорасли във водата и т.н. Има всякакви видове сигнали и е важно за нас да получаваме и да реагираме пряко на тези, които са от нашата компетенция. Сигналите, които получаваме и проверките на база на тези сигна-ли, не са обвързани с проверките, които по принцип са в нашия график, съобразно договорът, сключен между нас и концесионера или наемателя. Ние, както казахме, имаме мобилна група, която 24 часа е на морето в последния месец-два, и ще продължи и следващото лято, така че правим абсолютно непрекъснати про-верки и мониторинг. 

Водещ: Министър Ангелкова, надминаха ли се към момен-та вашите очаквания за ръст в туризма и можем ли да потвърдим според данните до момента, че това лято, пък и годината досега е успешна за сектора у нас? 

Николина Ангелкова: Да, данните, които излязоха от Наци-оналната статистика вчера буквално показват, че юли месец отно-во имаме доста голям ръст 20% спрямо юли месец на предходната година. В абсолютни стойности първите 7 месеца на годината по-казват 16,9% увеличение спрямо предходната или 4,5 милиона ту-ристи, което отново сравнено с най-силната година до момента 2014 е ръст от 13,5% и всъщност отново първите 7 месеца са най-силни за последните 10 години насам и нагоре. Ако вървим с тези темпове през август и септември месец, това лято ще се окаже може би най-успешното и ще надвиши нашата прогноза от 10%, която направихме в началото на тази година за ръст през летния сезон. Основно ръстовете се запазват през всичките ни водещи па-зари, на които активно провеждахме целенасочена рекламна по-литика и работа с водещите туроператори. За Германия ръстът за първите 7 месеца е над 35%, от Русия ръстът се движи около 25%, това показват и последните данни на издадените визи, които има-ме. Те са 25% повече съобразно предходната година за периода април-август месец. Имаме ръстове и от Чехия, от Полша, които са над 50%, Израел – 25%, Франция – 33% е ръстът. 

Водещ: След тези успешни резултати и този ръст, който от-читаме, как могат да бъдат поощрени браншът и туристическите оператори, какви стимули могат да се създадат за тях? 

Николина Ангелкова: Първо това, което е много важно, е ние да запазим темпото на работа и да продължим по същия на-чин да работим и повече, за да можем и следващото лято и цялата следваща година и 2019 г. включително да запазим тези темпове, за да имаме устойчивост и да превръщаме държавата в целого-дишна туристическа дестинация, каквато е основната ни цел. Дан-ните на записванията показват, че и септември се очертава да бъде доста натоварен, включително и октомври месец, което постепен-но запълва и крилата на сезона, която е една от основните ни це-ли. По отношение на стимулите дълго обсъждахме в министерст-вото още с неговото създаване по какъв начин може да отдадем заслуженото за всички участници в туристическата индустрия, на всички организации, свързани с туризма, които полагат огромни усилия, за да може той да бъде успешен в България. Сега пред вас мога да обявя, че ще учредим Годишни награди в туризма в Ми-нистерството на туризма, които да бъдат тази форма, която да от-личи най-добрите, за да може да създаде необходимата конку-ренция в сектора, така че да бъдат конкурентоспособни, както на българския, така и на чуждестранния пазар. Тези Годишни награди създаваме по специална методология, която изцяло е в линия и в съзвучие с наградите на Световната организация по туризъм, за да може тези, които бъдат отличени и номинирани, след това да про-дължат да се състезават и по-нагоре и в Световната организация по туризъм и това да бъде световно признато и тези годишни награ-ди, които за първи път ще дадем в края на тази година, да се пре-върнат в една традиция и да могат всяка година да се дават. Както казах, целта е максимално да популяризираме туристическите обекти и дестинациите и най-вече да насърчим развитието на бъл-гарския туризъм и да припознаем и поощрим усилията на всички, които работят в сектора, не само представители на частния бизнес, но и на общините, местната власт, защото без тях, без всички общи усилия ние трудно можем да превърнем страната в целогодишна туристическа дестинация и туризмът като един от водещите ико-номически сектори у нас. 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon