Въвеждане на данни на лица с временна закрила в ЕСТИ

02 март 2023

Във връзка с Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България БИХМЕ ИСКАЛИ ДА ВИ НАПОМНИМ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДАННИТЕ НА ЛИЦАТА С ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА  ПО ПРОГРАМАТА ДА СЕ ВЪВЕЖДАТ В ЕСТИ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 24 ЧАСА ОТ ТЯХНОТО НАСТАНЯВАНЕ, РЕСПЕКТИВНО НАПУСКАНЕ.

ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА СРОКА ОТ 24 ЧАСА НЯМА ДА Е ВЪЗМОЖНО ВЪВЕЖДАНЕТО НА ДАННИ В ЕСТИ СЪС ЗАДНА ДАТА.

Относно издадената от ДАБ „регистрационна карта на чужденец с временна закрила“, Ви информираме, че при преиздаването ѝ от ДАБ, новият номер ще може да бъде въвеждан в ЕСТИ, на мястото на номера на предходната карта.

НАПОМНЯМЕ, че ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ НАСТАНЕНИ ТУРИСТИ, ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ, ВПИСВАТ В ЕСТИ ДАННИ ОТ РЕГИСТРИТЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ТУРИСТИТЕ НЕЗАБАВНО ПРИ НАСТАНЯВАНЕТО НА ТУРИСТА.

Когато категоризираните места за настаняване се намират в труднодостъпни или отдалечени райони, за които липсва комуникационна свързаност, вписването се извършва НЕ ПО-КЪСНО ОТ 7 ДНИ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА МЕСЕЦА.

СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ТОЗИ СРОК ЩЕ БЪДЕ НЕВЪЗМОЖНА  ПРОМЯНА НА ДАННИТЕ ЗА ИЗТЕКЛИЯ МЕСЕЦ.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon