Министерство на туризма получи етикет „Ефективен CAF потребител“

03 септември 2021

Министерство на туризма получи етикет „Ефективен CAF потребител“, след като бе извършена външна оценка на администрацията относно прилагането на модела CAF въз основа на Националните правила за външна обратна връзка. 

Етикетът бе връчен на главния секретар на министерството и ръководител на екипа Красимира Нечева от Павел Иванов, изпълнителен директор на Института по публична администрация.

CAF (Common Assessment Framework) е инструмент за цялостно управление на качеството, който е разработен специално за публичния сектор и неговото прилагане има за цел да подобри управлението и организацията на работа в администрацията на всички нива. Той дава възможност на администрациите да си направят самооценка, чрез която да разберат в коя област се справят добре и къде имат нужда от допълнителни усилия.

Въвеждането на модела CAF в Министерството на туризма започна през 2019 г. и обедини усилията на ръководството и служителите. Сформиран бе екип, в който бяха включени експерти на ръководни нива и специалисти от различни структурни звена, за да може чрез изследване да се обхване всяка дейност, която извършва ведомството, както и услугите, които се предлагат на гражданите.

По време на самооценката бяха идентифицирани и ключовите партньори от частния, неправителствения и публичния сектор, както и начините за стимулиране и организиране на партньорствата с тях. Тази част бе от изключително значение за Министерството на туризма като администрация, тъй като това допринася за реализирането на стратегическите ни цели.

Прилагането на модела CAF в Министерството на туризма даде възможност да бъде анализирана администрацията и да се направи точна (само) оценка за състоянието ѝ. В резултат бяха идентифицирани както силните страни на министерството, така и областите, които се нуждаят от по-нататъшни подобрения. На тази основа бе изготвен План за подобрения с конкретни мерки за организационното развитие и усъвършенстване. 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon

Обратна връзка на „Добри практики“

Изпратете ни и Вашия „добър пример“ в областта на туризма на e-mail адрес goodpractices@tourism.government.bg или използвайте формата за писане на сайта. Благодарим Ви за обратната връзка!