Стартира трета покана за набиране на проекти по програма „Интеррег Европа“ 2014-2020

07 март 2017

Поканата е отворена в периода от 1 март до 30 юни 2017 г. за съвместни проекти, свързани с подобряване на политиките за засилване на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите; повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия; преминаване към нисковъглеродна икономика и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност.

Разполагаемият бюджет на поканата е целия останал финансов ресурс на програмата (около 140 млн. евро). Териториалният обхват на програмата включва цялата територия на Европейския съюз (ЕС–28), както и държавите – партньори Норвегия и Швейцария.

На електронната страница на програмата (http://www.interregeurope.eu/) може да намерите подробна информация относно програмата за сътрудничество, изискванията за разработване на проектните предложения за третата покана (http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/) , база данни за проектни идеи (http://www.interregeurope.eu/search/) и търсене на потенциални партньори, форма за форма за подпомагане на кандидатите в третата покана и списък на управляващите органи на програмите по цел 1 „Инвестиции за растеж и работни места“ и институции, отговорни за изпълнението на политики, съответстващи на определените теми за сътрудничество по програмата, които може да издават писма за подкрепа на българските партньори.

За България, Национално звено за контакт (National Рoint of Сontact) по програмата е Главна дирекция “Управление на териториалното сътрудничество” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon