Обявена е покана за набиране на проектни предложения за провеждане на тематични транснационални рекламни кампании на дестинация Европа в Китай

20 март 2018

Европейската туристическа комисия (ETC) обяви покана за набиране на проектни предложения за провеждане на тематични транснационални рекламни кампании на дестинация Европа в Китай.Целта на поканата е да се повиши познаваемостта на Европа като туристическа дестинация и да се подпомогне популяризирането на европейските и транснационални туристически продукти в Китай. Рекламната кампания трябва да се фокусира върху една или повече от следните пан-европейски теми:

 • Култура и наследство – архитектура, история, опера, музеи и др. аспекти на европейската култура;
 • Шопинг и др. продукти от висок клас;
 • Крайбрежен и морски туризъм;
 • Природно богатство и развлечения на открито;
 • Гастрономия;
 • Транснационални маршрути, напр. свързани със Световното наследство в ЕС, европейската култура, вело маршрути, маршрути за катерене, ж.п. маршрути, автомобилни маршрути и др.

Допустими кандидати:

За да са допустими кандидатите трябва да бъдат публични, частни или публично-частни организации и трябва да са създадени и регистрирани, съгласно националното законодателство.

Следните кандидати са допустими за кандидатстване:

 • Национални организации за туризъм;
 • Регионални туристически организации или регионални организации с туристическа насоченост;
 • Други организации за маркетинг на дестинации с ясен мандат за управление (вкл. съвети/организации за градски туризъм);
 • Компании от частния сектор;
 • Асоциации свързани с туризма.

Кандидатите трябва да са учредени в една от следните държави:

 •  Страна-член на ЕС;
 • Трета страна, която участва в програма COSME;
 • Трети страни от Европа, които не са членки на ЕС, но граничат с басейните на Северно море, Балтийско море, Черно море, Атлантическия океан и Средиземно море (напр. Норвегия и Монако)

Проектните предложения трябва да се подадат в консорциум, като всеки консорциум трябва да се състои от минимум две и максимум пет допустими участника от минимум две страни-членки на ЕС.    

Всеки един кандидат трябва да докаже оперативен капацитет за изпълнение на дейностите и достатъчни финансови възможности. Средният годишен оборот за всяка една от последните три години на кандидата трябва да бъде 1 000 000 евро.

Минималният размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 100 000 евро, а максималният 300 000 евро, като те може да покрият на 100% от допустимите разходи. 

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 9 април 2018 г.

Рекламната кампания трябва да бъде завършена до 31 март 2019 г., а докладът за изпълнение на кампания трябва да бъде подаден в срок от 60 дни от нейното завършване, но не по-късно от 30 април 2019 г.

Допълнителна информация и изисквания към поканата за набиране на проектни предложения може да бъде получена на следния интернет адрес:

https://ecty2018.org/get-involved/

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon