Министерството на туризма сключи административен договор за изпълнението на проект BG16M1OP002-7.001-0001 „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна“

19 октомври 2022

На 17.10.2022 г. Министерството на туризма сключи административен договор за изпълнението на проект BG16M1OP002-7.001-0001 „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна“ със срок на изпълнение 14 месеца.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 (ОПОС), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).  

Общата му стойност е 30 588 236,53 лева, от които 85 % (26 000 001,05 лв.) европейско и 15 % (4 588 235, 48 лв.) национално съфинансиране, като се възстановяват разходи за нощувки с включена закуска и топъл обяд на бежанец.

Целта на проекта е осигуряване на настаняване (нощувка) с включена закуска и топъл обяд на всяко разселено лице, пристигнало от Украйна в България и получило временна закрила в съответствие с мерките, прилагани от Министерството на туризма по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България в резултат на военните действия в Украйна (приета с Решение № 145 на МС от 2022 г., изм. и доп. с Решения № 181, 239, 241 и 298 на Министерския съвет от 2022 г.) за периода 18-31 май 2022 г.

Предвижда се чрез проекта да бъдат възстановени на държавния бюджет през ОПОС вече реализирани авансови плащания за осъществени нощувки на лица от Украйна за периода 18-31 май 2022 г.

Индикаторите, които следва да се постигнат чрез изпълнение на проекта са:

Общ брой на лицата, получили подкрепа - 72 300 души, в т.ч. 29 900 деца под 18 години.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon