Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови инструменти в комбинация с безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020

10 април 2017

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020) и „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД, в изпълнение на Финансовото споразумение за подкрепата чрез финансови инструменти по ОПРР 2014-2020, утвърдиха Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови инструменти (ФИ) в комбинация с безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020.

Тези правила ще се прилагат за всички проекти, кандидатстващи за финансиране по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Програмата.  Средствата за тази приоритетна ос са насочени към консервация, опазване, популяризиране и развитие на културното наследство чрез развитие на изцяло завършени и интегрирани туристически продукти за обекти на културното наследство от национално и световно значение на територията на цялата страна. Предвижда се проектите по нея да се финансират изцяло с подкрепа чрез финансови инструменти (когато проектът има достатъчно потенциал за възвращаемост на инвестициите) или с комбинирана подкрепа (БФП и финансов инструмент), в рамките на две отделни операции.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon