Национален съвет по туризъм
 

Националният съвет по туризъм е консултативен орган към министъра на туризма. Състои се председател, зам. председател и членове. Организационно-технически дейността му се подпомага от секретариат.

Министърът определя със своя заповед поименния състав на Националния съвет по туризъм.

В състава на съвета освен представители на държавата, се включват и представители на: туристически сдружения, на националните курорти, на сдружения на въздушни, сухопътни и водни превозвачи, на национално представените сдружения на потребителите в Република България, на национално представителните работодателски организации в страната, както и на Националното сдружение на общините в Република България.

Националният съвет по туризъм подпомага министъра туризма при формирането и провеждането на държавната политика в туризма; подпомага координацията на националната политика в областта на туризма; обсъжда концепции и програми за устойчиво развитие на туризма в страната и изразява становища по тях; прави предложения до министъра на икономиката и енергетиката за създаване, изменение, допълнение или отмяна на нормативни актове, свързани с развитието на туризма; разглежда въпроси, свързани с териториалното развитие, изграждането и поддържането на туристическата инфраструктура и привличането на чуждестранни инвестиции в туризма; обсъжда подготовката за туристическите сезони и анализира резултатите от тях; обсъжда резултатите от дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в туризма и свързаните с него дейности, и дава препоръки за подобряване работата на контролните органи; разглежда въпроси и дава препоръки за подобряване защитата на потребителите на туристически услуги и разглежда и други въпроси от значение за развитието на туризма. Съветът изразява становища и дава предложения по въпроси, свързани с маркетинга и рекламата на България като туристическа дестинация.

Министърът издава Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по туризъм.

 
 
Пишете ни
Министерство на туризма
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 130169256
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg