Контакти   |  Кариери  |  Текстова версия  |   Актуализиран: 02-02-2015  |  
 


 
НОВИНИ
СЪОБЩЕНИЕ - 19/12/2014

Уважаеми бенефициенти, информираме ви за влязло в сила Решение на Министерски Съвет № 788 от 28 ноември 2014 г.за разплащанията на разпоредители с бюджет по договори.

СЪОБЩЕНИЕ - 13/12/2014

Проектът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 след отразяване на официалните коментари на ЕК от 05.12.2014 г. е изпратен отново за разглеждане от Комисията. 

Проведе се Първото (предварително) заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 - 10/12/2014

На 10 декември 2014 г., в София Хотел Балкан, гр. София, се проведе Първото (предварително) заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК). Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-н Филип Кирев, началник на политическия кабинет на министъра на икономиката и заместник председател на Комитета за наблюдение.

Проведе се Петнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 - 21/11/2014

Проведе се Петнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013

На 21 ноември 2014 г., в хотел РИУ Правец Ризорт, гр. Правец, се проведе Петнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОПРКБИ). В заседанието взеха участие и представители на ГД „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия .

Комитетът за наблюдение бе председателстван от г-н Филип Кирев, началник на политическия кабинет на министъра на икономиката и заместник председател на Комитета за наблюдение.

Проектът на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 бе изпратен на Европейската комисия - 18/11/2014

Проектът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) след съгласуване от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) и одобрение от Министерския съвет беше изпратен по официален път на службите на  Европейската комисия чрез системата SFC 2014 на 17.11.2014 г. Пълният текст на проекта на ОПИК 2014-2020 можете да изтеглите oттук.

СЪОБЩЕНИЕ - 17/11/2014

Публикуван е Проект на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 към 17.11.2014 г., предложен за съгласуване от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) и одобрение от страна на Министерски съвет. Пълният текст на проекта на ОПИК 2014-2020 можете да изтеглите оттук.

Набиране на проектни предложения в рамките на Инструмента за МСП по програма „Хоризонт 2020“ - 30/10/2014

Като част от програма „Хоризонт 2020“, чрез Инструмента за МСП, Европейската комисия набира проектни предложения в областта на иновациите. Подкрепата, в размер на до 2,5 милиона евро, бизнес-подкрепа и менторство, е насочена към високо иновативни и с висок темп на растеж МСП, които имат амбиции да се развиват в световен мащаб. 

Подкрепата обхваща три етапа, с цел превръщането на иновативните идеи в конкретни и иновативни решения с европейско и глобално въздействие.  Трите фази на подкрепа са:

Фаза 1. Концепция и оценка на приложимостта (6 месеца)- Европейският съюз (ЕС) ще осигури до 50 000 евро финансиране като се извърши проверка на жизнеспособността на предложената иновация или концепция.

Фаза 2. Демонстрация, пускане на пазара, изследвания и развитие - Концепция за пазарно развитие (1-2 години). ЕС  ще допринесе с финансиране между 0.5 милион и 2.5 милиона евро.

Фаза 3. Комерсиализация - Подготовка за навлизане на пазара. В тази фаза МСП ще получат широка подкрепа, обучение, наставничество и улесняване на достъпа до рисково финансиране. В тази фаза на изпълнение ЕС няма да предостави допълнително пряко финансиране.

Проведе се четвъртото заседание на тематичната работна група за разработване на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. - 01/10/2014

На 1 октомври 2014 г., в София хотел Балкан, гр. София, се проведе Четвъртото заседание на тематичната работна група за разработване на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).  Заседанието бе председателствано от г-жа Ирена Младенова, заместник-министър на икономиката и енергетиката и Ръководител на Управляващия орган на оперативната програма.

СЪОБЩЕНИЕ - 24/09/2014

ВАЖНО!!! Уважаеми бенефициенти, с Решение РД-16-1284/24.09.2014 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 се изменя Решение РД-16-250/26.02.2014 г., с което са приети Указания за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ.

Обществено обсъждане на Индикативна годишна работна програма за 2015 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 - 15/09/2014

На основание чл. 7, ал. 3 от ПМС № 107/2014 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2015 г.

ВАЖНО за бенефициенти, изпълняващи договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-1.1.07 "Внедряване на иновации в предприятията" - 28/08/2014

  Уважаеми бенефициенти, с Решение № РД-16-1164/28.08.2014 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРКБИ и с цел уеднаквяване на подхода при одобрение на подаваните финални отчети е внесено изменение в разпоредбите на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ, касаещи окончателното плащане и необходимостта от представяне на доклад за външен одит.

СЪОБЩЕНИЕ - 28/08/2014

Важно за бенефициенти, изпълняващи договори за безвъзмездна финансова помощ с предвидени разходи за възнаграждения по процедури:

2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”;

BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия";

BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”;

BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер".

BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк”;

BG161PO003-2.2.01 "Подкрепа за създаване и развитие на бизнес-инкубатори";

BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България";

BG161PO003-2.4.02 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България";

 

Уважаеми бенефициенти, с цел уеднаквяване на подхода при одобрение на отчетените разходи за възнаграждения по проекта, Управляващият орган е изготвил образци, които бенефициентите следва да попълват и представят на хартиен и електронен носител при отчитане на разходи за възнаграждения в предстоящи междинни и финални отчети.

 

Телефон за указания и справки за попълване на образците: 02/ 8075 347 и 02/ 8075 319

СЪОБЩЕНИЕ - 27/08/2014

ВАЖНО!!! Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 публикува Актуализирани указания за прилагането на чл. 9, ал. 2 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 на МС от 20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд...

СЪОБЩЕНИЕ - 22/08/2014

Информация за изпълнението и отчитането на договорите по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика"

 

Във връзка с установяване на зачестили случаи на несъответствие между планирани и изпълнени дейности, НАПОМНЯМЕ, че бенефициентите следва да изпълняват договорите с избраните изпълнители, съгласно условията, записани в тях, както и в съответствие с описаното в договора за безвъзмездна финансова помощ.

СЪОБЩЕНИЕ - 12/08/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-1093/12.08.2014 г. за одобрение на деветнадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 11/08/2014

Вицепремиерът по управление на средствата от ЕС Илияна Цанова представи основните параметри на стратегическия документ

 Одобряването на Споразумението за партньорство за периода 2014-2020 г. е силен сигнал за ангажимента на Европа към България. Този документ връща реформите в дневният ред на България“, заяви на пресконференция в Министерския съвет заместник министър-председателят по управлението на европейските средства Илияна Цанова.

СЪОБЩЕНИЕ - 04/08/2014

На основание заповед № РД-16-1073/01.08.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП „Конкурентоспособност“, е публикувано Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране“ по Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятията”.

СЪОБЩЕНИЕ - 31/07/2014

Главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ уведомява допуснатите кандидати-юридически лица с нестопанска цел, отговарящи на установените изисквания за участие в заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020, като наблюдатели с право на съвещателен глас (виж пълния текст)

СЪОБЩЕНИЕ - 07/07/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

СЪОБЩЕНИЕ - 03/07/2014

ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ, КОИТО ДА УЧАСТВАТ КАТО НАБЛЮДАТЕЛИ С ПРАВО НА СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС В ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 -2020 Г.

Министерството на икономиката и енергетиката на основание чл.3 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г., отправя покана за участие в избора на представители в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. на следните групи юридически лица с нестопанска цел, работещи в сферите на:

СЪОБЩЕНИЕ - 03/07/2014

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика “

СЪОБЩЕНИЕ - 27/06/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-878/26.06.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на осемнадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. и Приложение № 1  „Списък на резервните проектни предложения“.

СЪОБЩЕНИЕ - 26/06/2014

 Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“.

СЪОБЩЕНИЕ - 23/06/2014

Решение за прекратяване на процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ 

 

С Решение № РД-16-860/23.06.2014 г. на Ръководителя на Управляващия и Договарящия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. е прекратена процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ (обявена с  Решение № РД-16-1462/22.10.2013 г. на Ръководителя на ДО, изменено и допълнено с Решение № РД-16-646/14.05.2014 г.). С Решението се отменя и Решение № РД-16-694/23.05.2014 г., с което Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" одобри доклада на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. и Приложение № 1 - Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, и Приложение № 2 - Списък с резервни проектни предложения, преминали успешно оценката, но за които не е достигнало финансиране.

СЪОБЩЕНИЕ - 20/06/2014

ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

  1. В изпълнение разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г., Министерството на икономиката и енергетиката кани да участват в избора на представители в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в сферите на:
СЪОБЩЕНИЕ - 18/06/2014

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика “

СЪОБЩЕНИЕ - 18/06/2014

Във връзка със срока на прилагане на регламент №800/2008, което позволява провеждане на процедура по договаряне и съответно сключване на договори до 30 юни 2014 г., Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-832/17.06.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на седемнадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”,

СЪОБЩЕНИЕ - 13/06/2014

Проведе се Четиринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013

 

На 12 юни 2014 г., в хотел „Риу Правец Ризорт“, гр. Правец, се проведе Четиринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОПРКБИ). В заседанието взеха участие и представители на ГД „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия и на Европейския инвестиционен фонд.

СЪОБЩЕНИЕ - 09/06/2014

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-794/09.06.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на шестнадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г., Приложение № 1 "Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране" иПриложение № 2 „Списък на резервните проектни предложения“.

 

СЪОБЩЕНИЕ - 06/06/2014

С Решение РД-16-752/02.06.2014 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРКБИ е предоставена възможност на бенефициентите по договори за безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности“ и Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ за удължаване с до 12 месеца на срока за изпълнение на дейностите по проекта.

ВАЖНО:

ПРОЕКТЪТ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 БЕШЕ ИЗПРАТЕН НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ - 02/06/2014

 

Проектът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), отразяващ получените становища и предложения на заинтересованите страни след третото заседание на тематичната работна група (24.04.2014г.) и одобрен от Министерския съвет като основа за водене на преговори беше изпратен по официален път на Европейската комисия.

СЪОБЩЕНИЕ - 02/06/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Списък на сключени договори по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС - www.eufunds.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ - 31/05/2014

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

 

За повече информация

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ - 30/05/2014

 

Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ и приложения към тях


Със Заповед № РД-16-729/30.05.2014 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. са направени изменения в Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ и приложенията към тях.

ВАЖНО: Прието е постановление на Министерски съвет № 118/20.05.2014г., което отменя постановление на Министерски съвет № 69/11.03.2013г. - 27/05/2014

 

На 20.05.2014 г. е прието Постановление на Министерски съвет № 118 за  условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм  обн., ДВ, бр. 44 от 27.05.2014г., в сила от 27.05.2014г.

СЪОБЩЕНИЕ - 23/05/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикува:

 

Решение № РД-16-694/23.05.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“

СЪОБЩЕНИЕ - 16/05/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 Решение № РД-16-649/15.05.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на петнадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за канндидатстване:  BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”

СЪОБЩЕНИЕ - 15/05/2014

С Решение РД-16-646/14.05.2014 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРКБИ е изменен чл.8 от Общите условия към сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по всички процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в процес на изпълнение и договорите, които предстои да бъдат сключени по ОПРКБИ.

СЪОБЩЕНИЕ - 10/05/2014

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика “

СЪОБЩЕНИЕ - 25/04/2014

Проведе се третото заседание на тематичната работна група за разработване на новата ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ - 08/04/2014

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-466/08.04.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на четиринадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.  и Приложение № 1 "Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране".

СЪОБЩЕНИЕ - 03/04/2014

 

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика “


Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 публикува - 02/04/2014

 

Решение № РД-16-434/02.04.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП „Конкурентоспособност“ за одобрение на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка на подадените проектни предложения по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране“, по Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятията“, Област на въздействие 3.2. „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране“, по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013  и Приложение № 1 „Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране“.

 

СЪОБЩЕНИЕ - 01/04/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикува:

Актуализиран Списък на сключените договори по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

 

НОВИНА - 31/03/2014

Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“

СЪОБЩЕНИЕ - 28/03/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика"

СЪОБЩЕНИЕ - 27/03/2014

Публикуван е Втори допълнителен списък на проектни предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.

СЪОБЩЕНИЕ - 19/03/2014

Публикуван е Допълнителен списък на проектни предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.

СЪОБЩЕНИЕ - 19/03/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007–2013 публикува Списък на сключени договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”,

СЪОБЩЕНИЕ - 14/03/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-346/14.03.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на тринадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване:

СЪОБЩЕНИЕ - 07/03/2014

С Решение РД-16-250/26.02.2014 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРКБИ е отменена разпоредбата в сключените договори за безвъзмездна финансова помощ в процес на изпълнение, изискваща събиране на не по-малко от 3 (три) оферти, съдържащи техническо и финансово предложение с оглед спазване принципите на добро финансово управление. На основание споменатото решение се публикуват указания за новия ред, който следва да бъде спазван от бенефициентите/кандидатите за безвъзмездна финансова помощ за всички случаи, попадащи в приложното поле на чл.9, ал.2 от ПМС 69/2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ - 07/03/2014

Със Заповед № РД-16-267/28.02.2014 г. на Главния директор на ГД ЕФК към МИЕ и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 е извършено изменение в Глава III „Процедури за избор на изпълнител“ от Оперативните ръководства за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

СЪОБЩЕНИЕ - 06/03/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикуваАктуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

 

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС - www.eufunds.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ - 04/03/2014

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика “

СЪОБЩЕНИЕ - 27/02/2014

Във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по всички процедури, които имат допустими дейности и разходи за извършване на строително-монтажни работи за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и/или производствени помещения и пряко свързани с инсталирането на закупеното по проекта оборудване, извършени от външен изпълнител, Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 (ОПРКБИ) Ви уведомява, че е публикувано Решение на Ръководителя на Управляващия орган (Решение № РД-16-254/27.02.2014 г.) за допустима промяна на Приложение Б (Бюджет) към договорите за безвъзмездна финансова помощ чрез сключване на допълнителни споразумения след подаване на искане за изменение от страна на бенефициентите и следните изискуеми документи:

  • Документ удостоверяващ правото на ползване върху съответния недвижим имот (нотариален акт, договор за наем и други);
  • Разрешение за строеж (когато е приложимо) и/или с вписана забележка от главния архитект на общината, на чиято територия се намира обекта, ако изменението е след изготвен инвестиционен проект, финансиран от ОПРКБИ;
  • Заверен инвестиционен проект и/или Изменение на инвестиционните проекти, със заверка на проектанта по съответната част, предмет на изменението(когато е приложимо);
  • Архитектурно заснемане и/или конструктивно становище от инженер конструктор, когато не се изисква разрешение за строеж и инвестиционен проект съгласно ЗУТ;
  • Удостоверение, издадено от съответна Общинска администрация в случай, когато в проекта са предвидени видове СМР, за които не се изисква Разрешение на строеж (когато е приложимо);
  • Актуална количествена сметка;
  • Заменителна таблица за промяна на СМР по образец;
  • Две индикативни оферти, с оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи за инвестиции.
СЪОБЩЕНИЕ - 19/02/2014

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикува:

 

Актуализиран Списък на сключените договори по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”

 

СЪОБЩЕНИЕ - 17/02/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2007-2013 - 18/02/2014

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 кани желаещите неправителствени организации да участват в избора на представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение  на Оперативна програма „Конкурентоспособност”.

СЪОБЩЕНИЕ - 11/02/2014

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-167/11.02.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на дванадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.  и Приложение № 1 "Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране".

 

СЪОБЩЕНИЕ - 05/02/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

СЪОБЩЕНИЕ - 31/01/2014

ОП „Конкурентоспособност“ предоставя 10 млн. лева за наддоговаряне по процедура „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” - 31/01/2014

 

С Решение № РД-16-119/31.01.2014 г. на Ръководителя на Управляващия  орган на ОП „Конкурентоспособност“ общият бюджет на процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” се увеличава с 10 000 000  лева.

СЪОБЩЕНИЕ - 31/01/2014

НОВИНА

Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“

Управляващият орган на ОПРКБИ удължава крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган до 31.03.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ - 22/01/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикува:

Списък на сключените договори по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”.

СЪОБЩЕНИЕ - 13/01/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество,

СЪОБЩЕНИЕ - 10/01/2014

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-20/10.01.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на единадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”,

ГОДИШНИ НАГРАДИ "КОНКУРЕНТНА БЪЛГАРИЯ" - 21/12/2013

 Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката и енергетиката връчи годишните награди „Конкурентна България“ 2013 за най-успешен проект по ОП „Конкурентоспособност“. Церемонията по награждаването се състоя на 20.12.2013 г. в Зала 3 на Националния дворец на културата. Номинираните бенефициенти получиха плакети и грамоти за успешно изпълнени проекти. Наградите връчиха г-жа Ели Милушева, ръководител на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“, г-н Юнал Тасим, заместник министър на икономиката и енергетиката, г-н Красин Димитров, заместник министър на икономиката и енергетиката, г-н Иван Айолов, заместник министър на икономиката и енергетиката, г-жа Антония Доросиева, началник отдел ‚Финансово управление“ и г-н Любомир Ганчев, съветник на министъра на икономиката и енергетиката.  

СЪОБЩЕНИЕ - 20/12/2013

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“

СЪОБЩЕНИЕ - 16/12/2013

 

Със Заповед № РД-16-1776/14.12.2013 г. на Главния директор на ГД „ЕФК“ и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 е извършено изменение в Глава III „Процедури за избор на изпълнител“ от Оперативните ръководства за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Изменението се състои в прецизиране на примерните изисквания за икономическо и финансово състояние и технически възможности на кандидатите.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ЩЕ ОТЛИЧИ НАЙ-УСПЕШНИТЕ ПРОЕКТИ ПО ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ЗА 2013 - 11/12/2013

Министерство на икономиката и енергетиката ще представи на 20 декември 2013 г. от 19.00 ч. в зала 3 на НДК напредъка в изпълнението на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 в рамките на Голямо информационно събитие. На официална церемония ще бъдат връчени годишните награди „Конкурентна България“ за най-успешен проект по оперативната програма за 2013 г.

ОП „Конкурентоспособност“ предоставя допълнително 55 млн. лева за големи предприятия по процедурата за внедряване на иновации в предприятията - 10/12/2013

С Решение РД-16-1749/09.12.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ общият бюджет на процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” се увеличава с 54 903 858.16 лева безвъзмездна финансова помощ за категорията „големи предприятия“.

ОП „Конкурентоспособност“ предоставя над 88 млн. лева за наддоговаряне по процедурата за внедряване на иновации в предприятията - 05/12/2013

 

С Решение РД-16-1715/05.12.2013 г. на Ръководителя на Управляващия  орган на ОП „Конкурентоспособност“ общият бюджет на процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” се увеличава с 88 232 409.65 лева.

СЪОБЩЕНИЕ - 05/12/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-1708/04.12.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на десети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване

СЪОБЩЕНИЕ - 04/12/2013

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика “.

СЪОБЩЕНИЕ - 03/12/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува: 

 

Решение № РД-16-1705/03.12.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" за одобрение на доклад на Оценителна комисия от проведена оценка по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“

СЪОБЩЕНИЕ - 03/12/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007–2013 публикува Актуализиран списък на сключени договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007–2013.

Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” - 28/11/2013

Във връзка с Решение № 698 на Министерски съвет от 14 ноември  2013 г. за изменение и допълнение на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г. (обн., ДВ, бр. 91 от 2012 г., посл. изм., бр. 100 от 2013 г.) и произтичаща от него необходимост от промяна на срока за получаване на проектни предложения по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, със Заповед № РД-16-1665/28.11.2013 на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 е изменена документацията по процедурата.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 27 декември 2013 г.


Консолидираната версия на изменените Насоки за кандидатстване и приложения към тях е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган – www.opcompetitiveness.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България – www.eufunds.bg.

Проведе се Тринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 - 22/11/2013

 

На 21 ноември 2013 г., в хотел „Самоков“, к.к. Боровец, се проведе Тринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОПРКБИ). В заседанието взеха участие и представители на ГД „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия, на Европейския инвестиционен фонд и на Световна банка.

ЗАВЪРШИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ” - 20/11/2013

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 27 декември 2013 г.

 

Последният информационен ден от кампанията на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на икономиката и енергетиката за представяне на условията за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”  се състоя в гр. Враца. Информационната кампания се проведе в периода 11 – 18 ноември 2013 г. в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна и Враца. Над 600 представители на бизнеса посетиха информационните дни.

 

ГД „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВИ ПРОЦЕДУРА „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ В ГР. ВАРНА - 14/11/2013

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГРАНТА ЗАВЪРШВА С ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В ГР. ВРАЦА НА 18.11.2013

 

Над 80 представители на малкия и средния бизнес във Варна присъстваха на представянето на процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. Експерти от Главна дирекция „Европейски  фондове за конкурентосопобност“ към Министерство на икономиката и енергетиката представиха акценти от Насоките за кандидатстване, етапите и начина на оценяване на проектните предложения по процедурата, бюджета на проекта, техническото изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ.

 

ПРОЦЕДУРА „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНА В ГР. БУРГАС - 13/11/2013

 

 

КАМПАНИЯТА ПРОДЪЛЖАВА С ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В ГР. ВАРНА на 14.11.2013

 

Експерти от ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“представиха в град Бургас последната процедура за програмен период 2007-2013 по ОП „Конкурентоспособност“ - „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“. Участниците в информациония ден дискутираха въпроси, свързани с подготовката на проектни предложения.

СЪОБЩЕНИЕ - 13/11/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-1584/13.11.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на девети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”,

Министерство на икономиката и енергетиката ПРЕДСТАВИ ПРОЦЕДУРА „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ В ПЛОВДИВ - 13/11/2013

 

СЛЕДВАЩИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН Е В ГР. БУРГАС НА 13.11.2013

 

При голям интерес от страна на малкия и средния бизнес премина информационният ден в гр. Пловдив, на който експерти от ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ представиха процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“.

Общият размер на финансирането по схемата е 97 791 500 лева.

ПЪРВИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ” СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ - 11/11/2013

 

Следващият информационен ден е в гр. Пловдив на 12.11.2013 г. 

 

Информационната кампания за представяне на процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” започна с информационен ден в град София, в който взеха участие над 300 представители на бизнеса. Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Юнал Тасим заяви при откриването на събитието, че обявената процедура е част от пакета мерки, които Министерството на икономиката и енергетиката предприе за преодоляване на риска от автоматична загуба на средства по ОП "Конкурентоспособност“. В резултат от ускорените процеси по извършване на плащания, беше преодолян рискът от загуба на средства за 2013 г., който в началото на мандата се изчисляваше на 50 млн. евро, добави още заместник-министър Тасим.

Като една от причините за огромния интерес към тази процедура зам.-министърът на икономиката и енергетиката определи това, че тя е последната възможност за кандидатстване по ОП "Конкурентоспособност" за този програмен период. "Но ви уверявам, че следващата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" ще има много по-добри възможности за финансиране на българския бизнес“, заяви зам.-министър Тасим.

Експертите на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ представиха условията по процедурата, допустимите кандидати и дейности, както и изискванията при подготовката на проектно предложение.

 

СЪОБЩЕНИЕ - 08/11/2013

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

 

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС - www.eufunds.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ - 05/11/2013

Одобрение за удължаване на срока за приключване на оценката по процедура  BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“.

С оглед постъпилите над 700 проектни предложения по процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“, на основание чл. 24, ал.3 от ПМС № 121/ 2007 г., по мотивирано предложение на ръководителя на управляващия орган, е получено одобрение от заместник министър-председателя и министър на правосъдието, срокът за оценка на проектните предложения да бъде удължен с нормативно допустимите 30 (тридесет) дни.

Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ: BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране” - 04/11/2013

Стартира процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ: BG161PO003-3.2.01 „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране” по Приоритетна ос 3  “Финансови ресурси за развитие на предприятията”, Област на въздействие 3.2. „Подкрепа за инициативи на фондове за първоначално финансиране“ 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Индикативният бюджет по тази процедура е: 1 564 664 лева.

42-годишният възпитаник на Националната художествена академия Тахсин Тасим спечели конкурса за лого и слоган на оперативните програми за следващите седем години - 01/11/2013

„Една посока – много възможности“ е мотото, което ще отличава европейското финансиране в България в следващия програмен период 2014-2020 г. Автор на слогана и логото към него е Тахсин Тасим от София. На церемония в хотел „България“ възпитаникът на Националната художествена академия получи своята награда от вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова, под чийто патронаж беше проведен конкурсът.

СЪОБЩЕНИЕ - 30/10/2013

Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“

Управляващият орган на ОПРКБИ, като взе предвид, че оставащото време до изтичане на крайния срок (31.10.2013 г.), посочен в критериите за избор на операции по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“ е недостатъчно за извършване на проверка от Асистента по проекта (АП) на подадените към 30.09.2013г. проекти,  стартира писмена процедура

ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВЯ ПРОЦЕДУРА „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ” - 30/10/2013

 

Информационните дни ще се проведат в периода 11 – 18 ноември 2013 г. 

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на икономиката и енергетиката ще представи условията за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. Допустимите кандидати и дейности, подготовката на проектните предложения, начина на кандидатстване и изпълнение на проектите са темите, които ще бъдат обсъждани на информационните дни в София (11.11.2013 г.), Пловдив (12.11.2013 г.), Бургас (13.11.2013 г.), Варна (14.11.2013 г.) и Враца (18.11.2013 г.). 

СЪОБЩЕНИЕ - 28/10/2013

Публикуван е Актуализиран списък на външните оценители, които могат да участват в Оценителни комисии за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 „Развитие на икономиката базирана на знанието и иновационни дейности“ и приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“

Обявена е процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” - 22/10/2013

На 22.10.2013 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката и енергетиката – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. 

СЪОБЩЕНИЕ - 17/10/2013

Със Заповед № РД-16-1442/16.10.2013 г. е одобрено Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“.

 

Оперативното ръководство и приложенията към него, са публикувани в раздел "Документи за изпълнение на сключените договори".

 

СЪОБЩЕНИЕ - 17/10/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран списък на сключени договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.2.04

СЪОБЩЕНИЕ - 15/10/2013

 

Със Заповед № РД-16-1415/14.10.2013 г. е отменено Оперативното ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“, одобрено със Заповед № РД-16-854/16.07.2010 г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган и актуализирана Глава III „Процедури за избор на изпълнител“ от Оперативното ръководство, одобрена със Заповед № РД-16-768/28.05.2013 г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител на Управляващия орган.

 

В раздел "Документи за изпълнение на сключените договори", е публикувано актуализирано Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“

 

СЪОБЩЕНИЕ - 15/10/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007–2013 публикува Списък на сключени договори по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ: BG161PO003-4.3.03

СЪОБЩЕНИЕ - 15/10/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007–2013 публикува Списък на сключени договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”

СЪОБЩЕНИЕ - 07/10/2013

Информация за изпълнението и отчитането на договорите по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика"

 

Мониторингът и верификацията на изпълнението на дейностите по сключените договори за безвъзмездна финансова помощ, включително проверки на място, се извършва от

СЪОБЩЕНИЕ - 27/09/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Информация за изпълнението на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 към 31.08.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ - 20/09/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува: Решение № РД-16-1267/18.09.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на доклад на Оценителна комисия от проведена оценка процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-4.3.03 „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и Приложение № 1 "Списък с проектното предложение, одобрено за финансиране".

СЪОБЩЕНИЕ - 16/09/2013

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикуваАктуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

 

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС - www.eufunds.bg

 

Срок за подаване на проекти в офисите на АП - 10/09/2013

Договарящият орган напомня, че крайният срок за подаване на проектни предложения по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” е 31.10.2013 г. В тази връзка кандидатите следва да вземат предвид времето необходимо за подготовка на проекта, която обхваща множество стъпки и дейности: извършване на енергиен одит, извършване на процедури за избор на изпълнител, изготвяне на формуляра за кандидатстване, получаване на  писмено становище от Асистента по проекта, вкл. времето за извършване на корекции, и писмено становище от банка-партньор за осигурени финансови средства, както и удостоверение от НСИ за код на икономическа дейност.

 

Практиката на ДО показва, че най-голям брой проектни предложения се подават последните дни преди изтичане на съответните крайни срокове – по процедура BG161PO003-2.3.02 за 14 месеца, от  28.06.2012 г. до 30.08.2013, пред Асистента по проекта са подадени общо 340 проекта, като 94 от тях, близо 30 %, само през месец август 2013 г.

 

Предвид посоченото кандидатите следва да подадат проекти пред АП не по-късно от 30.09.2013 г. с цел осигуряване на възможност за набавяне на всички документи и подаването на проектните предложения пред ДО в обявения краен срок.


 

С над 18 млн. лева допълнително ще бъдат финансирани от ОП „Конкурентоспособност“ проекти за развитие на приложните изследвания - 04/09/2013

 

С Решение № РД-16-1211/04.09.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитите на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 общият бюджет на процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” се увеличава с 18 566 979.57 лв. По този начин общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата се увеличава за втори път - от 35 700 637 лв. на 54 267 616.57 лв. Това ще позволи да бъдат финансирани още 12 проекта от Списъка с резервни проектни предложения, успешно преминали оценка.

СЪОБЩЕНИЕ - 04/09/2013

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикуваСписък на сключени договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

 

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС - www.eufunds.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ - 21/08/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02.

СЪОБЩЕНИЕ - 16/08/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува: 

       Решение № РД-16-1140/16.08.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на доклад на Оценителна комисия от проведена оценка по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”

СЪОБЩЕНИЕ - 05/08/2013

От 30.07.2013 г. по процедура BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика" Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) има сключени споразумения с три нови търговски банки.

СЪОБЩЕНИЕ - 30/07/2013

ЕИФ публикува покана за заявяване на интерес от финансови посредници за управление на инструмент: Фонд(ове) за съфинансиране в рамките на инициативата JEREMIE в България

Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност” и Европейският Инвестиционен Фонд (ЕИФ) обявяват покана за заявяване на интерес от финансови посредници, които да управляват инструмент: Фонд(ове) за съфинансиране в рамките на инициативата JEREMIE.

Крайният срок за подаване на заявления за интерес е 9 септември 2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ - 26/07/2013

“Уолтопия” ООД (Walltopia Ltd.), компанията-световен лидер в изработването на изкуствени катерачни стени, отличена в категория “Пазарно лидерство” на миналогодишния национален иновационен форум, получи сертификат за инвеститор клас А в областта на високите технологии и иновациите, за изграждането на Научно-изследователски и развоен център – част от „Колайдър Активити център“ в “София Тех Парк”. За изграждането на R&D центъра са предвидени 7.2 млн. лв. от инвестицията, чийто общ размер е 15 млн. лв. Очаква се съвместният проект да разкрие около 100 нови работни места.

 

Сертификата връчи заместник -министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров. По думите му, инвеститорският интерес към проекта “София Тех Парк” показва неговото положително развитие.

 

На церемонията присъстваха изпълнителният директор на “София Тех Парк” Елица Панайотова, Ивайло Пенчев, управител на „Уолтопия“ ООД, инвеститори, бизнес партньори и журналисти.

 

 

Заместник-министър Красин Димитров ще връчи сертификат клас А на „Уолтопия“ ООД - 25/07/2013

 

Заместник-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров ще връчи сертификат клас А на „Уолтопия“ ООД. Церемонията ще се състои в петък, 26 юли 2013 г., от 10.30 часа в сградата на МИЕ на ул. „Славянска“ 8, ет.3.

СЪОБЩЕНИЕ - 22/07/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-1008/22.07.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на пети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.  и Приложение № 1 "Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране".

 

СЪОБЩЕНИЕ - 19/07/2013

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран списък на сключените договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

 

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС - www.eufunds.bg

 

ОП „Конкурентоспособност“ предоставя допълнително над 16 млн. лева за развитие на приложните изследвания - 17/07/2013

Със Заповед № РД-16-966/17.07.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП „Конкурентоспособност“ общият бюджет на процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” се увеличава с 16 142 337 лева, които представляват свободния ресурс от средства по приоритетна ос 1 на програмата.

По този начин общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” се увеличава от 19 558 300 лева на 35 700 637 лева. Това ще даде възможност да се  финансират проектни предложения, включени в Списъка с резервни проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране.

СЪОБЩЕНИЕ - 15/07/2013

Със Заповед РД-16-942/12.07.2013 г. е изменен текстът на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-1.1.1-01/2007 "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи и иновативни предприятия". За целта ще бъдат изготвени допълнителни споразумения за изменение на договорите за безвъзмездна финансова помощ.

СЪОБЩЕНИЕ - 12/07/2013

В секцията „Нов програмен период 2014-2020 г.“/ „Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ са публикувани материалите, представени на второто заседание на тематичната работна група за разработване на новата оперативна програма. Заседанието се проведе на 11 юли 2013 г. в зала „Сердика“, хотел Шератон.


Второ заседание на тематичната работна група за разработване на новата ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 - 10/07/2013

На 11 юли 2013 г. ще се проведе второто заседание на тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. На него ще бъде представен втория вариант на концепцията на новата оперативна програма.

В А Ж Н О !!! - 09/07/2013

Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“


Със Заповед № РД-16-918/08.07.2013 г.  на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. са направени изменения в Насоките за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“ и приложенията към тях.

В А Ж Н О !!! - 09/07/2013

Със Заповед РД-16-918/08.07.2013 г.  са изменени Насоките за кандидатстване и част от приложенията към тях по процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”. Промените в приложенията, които се подават на етап кандидатстване се състоят в следното:

1. В Приложение А - Формуляр за кандидатстване, в заглавната част думите „Министерство на икономиката, енергетиката и туризма“ са заменени с „Министерство на икономиката и енергетиката“.

2. В Приложение Б – Бюджет, в заглавната част (в горния колонтитул ) думите „Процедура BG161PO003-1.1.04 "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“ са заменени с Процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”.

3.  Приложение Д - Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия е заменено с нов образец на декларацията.

 

ВАЖНО: В случай че Приложение А – Формуляр за кандидатстване и Приложение Б – Бюджет бъдат подадени в стария образец, Оценителната комисия по процедурата служебно ще коригира двете приложения, без това да води до отхвърляне на проектното предложение.  В случай че Приложение Д - Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Справка за обобщените параметри на предприятието бъдат подадени в стария образец, Оценителната комисия допълнително ще изиска представянето им съгласно новите образци, без това да води до отхвърляне на проектното предложение. 

ВАЖНО!!! - 08/07/2013

Във връзка с разработен и обнародван опростен образец на Декларацията за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия, и приведени в съответствие с опростения образец Указанията за попълване на декларацията, както и във връзка с предвидена в Решение на Министерския съвет № 300 от 18.05.2013 г. възможност за увеличаване на максималния процент на авансовите плащания до 65 %, бяха направени изменения в Насоките за кандидатстване по следните процедури за безвъзмездна помощ:BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” и BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”.

СЪОБЩЕНИЕ - 08/07/2013

От днес чрез специална секция ПРЕДЛОЖЕНИЯ, МНЕНИЯ, ПРЕПОРЪКИ на интернет страницата на Оперативна програма „Развитите на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 бизнесът ще може да изпраща своите предложения, коментари и препоръки  за програмирането на новия период 2014-2020 на базата на опита/мнението за сегашната програма. 

СЪОБЩЕНИЕ - 01/07/2013

Публикуванo е Допълнение към списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.

Обявена е процедура BG161PO003-4.3.03 „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност” - 28/06/2013

На 27.06.2013 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката и енергетиката – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 ОБЯВЯВА процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ:  BG161PO003-4.3.03 „Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) с цел предоставяне на повече и по-качествени услуги в областта на енергийната ефективност“

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Индикативният бюджет по тази процедура е: 5 378 532, 50 лева.  


СЪОБЩЕНИЕ - 27/06/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикуваАктуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС - www.eufunds.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ - 27/06/2013

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“

Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” - 25/06/2013

Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”.

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Решение на Ръководителя на УО за увеличаване на авансовите плащания към бенефициентите - 19/06/2013

Решение на Ръководителя на УО за увеличаване на авансовите плащания към бенефициентите

СЪОБЩЕНИЕ - 19/06/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува:

СЪОБЩЕНИЕ - 18/06/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикува актуализиран списък на сключени договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01: „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.

СЪОБЩЕНИЕ - 18/06/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикува Aктуализиран Списък на сключените договори по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. уведомява всички заинтересовани: - 17/06/2013

Със Заповед N# ЧР-Н-55-17.06.2013 г. за Главен Директор на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" е назначена госпожа Ели Милушева.

СЪОБЩЕНИЕ - 14/06/2013

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.

Публикувани са промени в насоките за кандидатстване по три процедури - 14/06/2013

Във връзка с предвидена в Решение на Министерския съвет № 300 от 18.05.2013 г. възможност за увеличаване на максималния процент на авансовите плащания до 65 %, бяха направени изменения в Насоките за кандидатстване по три процедури за безвъзмездна помощ: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, BG161PO003-2.4.02  и BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”. Направените изменения съгласно посоченото решение са приложими за договори за безвъзмездна помощ, сключени след влизане в сила на решението.

ДО 10 ЮЛИ 2013 СЕ ПОДАВАТ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ - 14/06/2013

 

Последният информационен ден за представяне на процедурата  се проведе във Велико Търново

 

 

Последният информационен ден за представяне на Процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” се проведе днес, 14.06.2013 г., в град Велико Търново. Експертите от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката и енергетиката запознаха участниците с условията за кандидатстване по процедурата, етапите и начина за оценяване и класиране  на проектните предложения.

 

ПРОЦЕДУРА „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” ПРЕДСТАВИХА ВЪВ ВАРНА - 13/06/2013

Последният информационен ден ще се проведе във Велико Търново

 

Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) представи днес във Варна процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”. Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ представиха допустимите кандидати, дейности и разходи, както и етапите и начина за оценяване и класиране на проектните предложения.

ПРЕДСТАВИХА ПРОЦЕДУРА „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” В ГРАД БУРГАС - 12/06/2013

Следващият информационен ден ще бъде в гр. Варна 

 

Експерти на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) представиха процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” пред бизнеса в град Бургас.

 

ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВИ ПРОЦЕДУРА „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” В ПЛОВДИВ - 11/06/2013

 

Информационните дни продължават със събитие в гр. Бургас 

 

Откритата процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” беше представена пред бизнеса в град Пловдив. Експерти на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) представиха целите, условията за кандидатстване и допустимите дейности.

 

Проведе се Дванадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 - 05/06/2013

На 4 юни 2013 г., в Интерхотел „Сандански“, гр. Сандански, се проведе Дванадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОПРКБИ), в което взеха участие и представители на ГД „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия и на Европейския инвестиционен фонд.

ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВЯ ПРОЦЕДУРА „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” - 03/06/2013

 

Информационните дни ще се проведат в периода 7 – 14 юни 2013 г. 

 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 ще представи откритата процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”. Допустими кандидати и дейности, подготовка на проектно предложение, кандидатстване и изпълнение на проекта са темите, които ще бъдат обсъждани на информационните дни в София (07.06.2013 г.), Пловдив (11.06.2013 г.), Бургас (12.06.2013 г.), Варна (13.06.2013 г.) и Велико Търново (14.06.2013 г.).

 

Дванадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 - 31/05/2013

 

На 4 юни 2013 г. в гр. Сандански ще се проведе Дванадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013. В заседанието ще вземат участие представители на ГД „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската комисия и на Европейския инвестиционен фонд.

ЗАВЪРШИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ПРОЦЕДУРА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА” - 31/05/2013

 

Над 450 представители на бизнеса посетиха информационните дни 

 

Информационната кампания на Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) за представяне на промените в условията за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“ завърши днес с информационен ден в гр. София. Новите моменти при подготовката на проектни предложения за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ бяха разяснени от експерти на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към МИЕ.

 

СЪОБЩЕНИЕ - 30/05/2013

 

Публикуван е Списък на проектните предложения, предложени за отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и допустимостта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България“.

 

НОВИТЕ МОМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА“ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ В ГР. БУРГАС - 29/05/2013

 

Информационната кампания на МИЕТ завършва със събитие в гр. София на 31 май 

 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) представи днес новите условия при подготовката на документацията за кандидатстване по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“ в гр. Бургас. Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към МИЕТ разясниха основните промени, свързани с Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 69/2013.

СЪОБЩЕНИЕ - 29/05/2013

 Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-779/29.05.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на четвърти доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.  и Приложение № 1 "Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране".

ПРЕДСТАВИХА ПРОМЕНИТЕ В ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА“ В ПЛОВДИВ - 28/05/2013

Информационната кампания продължава в гр. Бургас на 29 май 

 

Новите условия при подготовката на проектни предложения за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“ представиха днес в град Пловдив експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).

 

СЪОБЩЕНИЕ - 27/05/2013

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува първоначален проект на общата стратегия и инвестиционните приоритетни оси на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. 

ПРОМЕНИТЕ В ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА“ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ВЪВ ВАРНА - 23/05/2013

 

Информационната кампания продължава в Пловдив на 28 май 

 

Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) представиха днес във Варна променените условия за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“.

МИЕТ ПРЕДСТАВИ ПРОМЕНИТЕ В ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА“ ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА В РУСЕ - 22/05/2013

 

Следващият информационен ден ще се състои в гр. Варна на 23 май 

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) представи в град Русе новите моменти в условията за кандидатстване по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“. Промените в условията по процедурата, които предвиждат признаване за допустими дейности и разходи за спомагателни материали и оборудване, необходими за окомплектоването като работеща система на технологиите от Списъка на допустимите материали и оборудване, бяха сред основните теми, дискутирани на събитието. При проекти за закупуване и въвеждане в експлоатация на материали и оборудване от Списъка не се изисква извършването на енергиен одит.

 

ГД ЕФК ПРЕДСТАВИ НОВИТЕ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 21/05/2013

 

Информационната кампания ще продължи със събитие на 22 май в гр. Русе 

 

Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИЕТ представиха днес във Велико Търново новите условия при подготовката на проекти по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“. Основната промяна засяга процедурите за избор на изпълнители – чрез три предложения, което води и до облекчаване на механизма при кандидатстване пред Асистента по проекта.

 

ПРОМЕНИТЕ В УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА“ БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ВЪВ ВРАЦА - 20/05/2013

 

Следващият информационен ден ще се проведе във Велико Търново на 21 май   

 

Новите условия при подготовката на проекти по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“ бяха представени днес по време на информационния ден в гр. Враца. Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма разясниха основните промени. Те са свързани с въвеждането на облекчена процедура за избор на изпълнители - чрез три предложения, и признаване за допустими на дейности и разходи за спомагателни материали и оборудване, необходими за окомплектоването като работеща система на технологиите от списъка на допустимите материали и оборудване.

СЪОБЩЕНИЕ - 14/05/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран списък на сключените договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

 

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС - www.eufunds.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ - 13/05/2013

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС - www.eufunds.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ - 13/05/2013

 

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-699/ 10.05.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на третия доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.  и Приложение № 1 "Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране".

 

Направени предложения и коментари в процеса на обществено обсъждане на проект на Насоки и пакет документи за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” - 10/05/2013

 

На 01.04.2013 г. на основание чл. 14, ал. 5 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Управляващият орган на ОП "Конкурентоспособност" публикува проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”. Всички заинтересовани лица имаха възможност да изпращат своите предложения и коментари по горепосочените документи в срок до 17.30 ч. на 11.04.2013 г. (включително) на електронна поща: public.consultation@mee.government.bg.

 

Във връзка с гореизложеното и след обстоен преглед и анализ на получените  коментари, Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма публикува Таблица с направените предложения и коментари в процеса на обществено обсъждане на проект на Насоки и пакет документи за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”

 

ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВЯ ПРОМЕНИТЕ В ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА” - 10/05/2013
  • Информационните дни ще се проведат в периода 20 - 31 май в 7 града 

 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 ще представи промените в условията за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Новите моменти ще бъдат разяснени от експерти на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по време на информационни дни в градовете Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив, Бургас и София.

Обявена е процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” - 08/05/2013

На 08.05.2013 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”

Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" - 30/04/2013

  Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013. В графика са включени 4 кандидати от Списъка с резервни проектни предложения по процедурата, които, с оглед размера на неусвоените средства по категории предприятия, поредността на класирането на кандидатите в резервния списък и в изпълнение на т. 4.3. от одобрения от ръководителя на ДО Девети доклад (отразяващ работата на екипа по договаряне по процедурата), са поканени за сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ.

  Договорите ще бъдат подписани на посочената в Графика дата в сградата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, находяща се в гр. София, ул. "Шести септември" № 21.

СЪОБЩЕНИЕ - 19/04/2013

Изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“

АКТУАЛИЗИРАНИ УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ №69 ОТ 11.03.2013 Г. - 19/04/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

АКТУАЛИЗИРАНИ УКАЗАНИЯ

 

 ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ №69 ОТ 11.03.2013 Г.  ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТ СТРАНА НА КАНДИДАТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ И БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ДОГОВОРЕНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, СЪВМЕСТНАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН 2007 - 2013Г.", ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ (ПМС № 69/2013Г.)


С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 17/04/2013

Резултати от проведения конкурс за подбор на външни оценители, с които да бъде допълнен списъкът с физически лица-външни оценители, които могат да участват в Оценителни комисии за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 „Развитие на икономиката базирана на знанието и иновационни дейности" на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013:

СЪОБЩЕНИЕ - 09/04/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-521/08.04.2013 г. и Приложение № 1 към него по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество: BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”

Направени изменения в приложения към Насоките за кандидатстване по шест процедури за безвъзмездна финансова помощ - 08/04/2013

Във връзка с настъпили промени в нормативната уредба, основно следващи от § 9 и § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на ПМС №69/2013 г., със Заповед №РД-16-518/08.04.2013 г. на ръководителя на Управляващия орган са  направени изменения в  приложения към Насоките за кандидатстване по шест процедури за предоставяне на БФП

Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” - 01/04/2013

Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”.

СЪОБЩЕНИЕ - 08/04/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-520/ 08.04.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на втория доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.  и Приложение № 1 "Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране".

С ИНФОРМАЦИОННИЯ ДЕН ВЪВ ВАРНА ПРИКЛЮЧИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПМС №69 - 05/04/2013

С ИНФОРМАЦИОННИЯ ДЕН ВЪВ ВАРНА ПРИКЛЮЧИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПМС №69

 

Постановление на Министерски съвет №69/ 2013 г. беше представено в град Варна. Документът цели въвеждането на облекчен режим за определяне на подизпълнители в рамките на договорите за безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми на Европейския съюз. Новите правила бяха представени в рамките на информационен ден, организиран от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспобност“ към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

СЪОБЩЕНИЕ - 04/04/2013

НАМАЛЯВА СЕ АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ ПРИ ИЗБОРА НА БЕНЕФИЦИЕНТИ СЪГЛАСНО ПМС №69/2013 г.

 

ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ще обяви в петък новите правила за избор на изпълнители с информационен ден в гр. Варна

 

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГДЕФК) проведе информационен ден в град Пловдив за представяне на новите правила във връзка с Постановление на Министерски съвет №69/2013 г. Документът се отнася до реда и процедурата за избор на изпълнители от страна на бенефициентите и кандидатите за безвъзмездна финансова помощ по програмата. В качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 ГДЕФК ще представи изискванията на постановлението и в гр. Варна.

СЪОБЩЕНИЕ - 29/03/2013

ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВИ НОВИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ОТ СТРАНА НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПМС №69/2013г.

 

Информационните дни продължават следващата седмица в гр. Пловдив и гр. Варна

 

Над 300 участника присъстваха на официалното представяне на новите условия и реда за избор на изпълнители от страна на бенефициентите във връзка с ПМС №69/2013 г. Информационният ден в София беше организиран от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

СЪОБЩЕНИЕ - 28/03/2013

Публикувани са типови образци на документи за определяне на изпълнители от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ чрез провеждане на процедура избор с публична покана по чл. 7 т. 1 по ПМС 69/11.03.2013 г.,  одобрени със Заповед Рег.№ РД-16-468/ 28.03.2013 на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

СЪОБЩЕНИЕ - 28/03/2013

Закриване на регионален сектор Благоевград и Плевен

УКАЗАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА, КАСАЕЩА ИЗБОРА НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ - 25/03/2013

I. Общи положения


Министерски съвет прие Постановление №69 от 11.03.2013 г.  за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм (ПМС № 69/2013г.), с което се отменя действащото към момента Постановление №55 на Министерския съвет от 12.03.2007г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 - 2013г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм (ПМС № 55/2007г.)

Новото постановление влиза в сила на 01.04.2013 г. Съгласно разпоредбата на § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на  ПМС № 69/2013г. процедурите по ПМС №55/2007г., обявени преди влизането в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред. В този смисъл всички процедури, обявени до 31.03.2013г. включително, ще бъдат довършени по реда на ПМС № 55/2007г.

 

Пълният текст УКАЗАНИЯ в .pdf формат

СЪОБЩЕНИЕ - 25/03/2013

Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ организира информационни дни по отворените процедури и процедурите в процес на изпълнение за представяне на новите условия  и реда за избор на подизпълнители от страна на бенефициентите във връзка с ПМС №69/2013 г.


Информационните дни ще се проведат в градовете София, Пловдив и Варна

 

Във връзка с отворените за кандидатстване процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” и BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" и процедурите в процес на изпълнение, Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ организира информационни дни за представяне на  новите условия и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти предвид приетото Постановление на Министерски съвет №69/2013 г., което отменя ПМС №55/2007г., и което влиза в сила от 1 април 2013 г. Информационните дни ще се проведат в градовете София (29 март 2013 г.), Пловдив (4 април 2013 г.) и Варна (5 април 2013 г.). 


СЪОБЩЕНИЕ - 22/03/2013

На основание заповед № РД-16-446/22.03.2013 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, функциите на Ръководител на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 ще се изпълняват от заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма – г-жа Ирена Младенова.


Във връзка с това, всички писма свързани с Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 следва да се адресират до г-жа Ирена Младенова, Ръководител на Управляващия орган.

 

СЪОБЩЕНИЕ - 04/03/2013

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в качеството на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОП „Конкурентоспособност")

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за подбор на външни оценители, с които да бъде допълнен списъка с физически лица - външни оценители, утвърден със Заповед № РД-16-945/06.08.2010 г. на ръководителя на УО по ОП „Конкурентоспособност“

 

Съобщение - 13/03/2013

Съобщение

На основание заповед № РД-16-416/ 13.03.2013г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013г., е публикувано Оперативно ръководство за изпълнение на процедура BG161PO003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.  във връзка със Заповед за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-16-1816/ 21.12.2012г. на Главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и Ръководител на Договарящия орган .

Съобщение - 13/03/2013

Съобщение

На основание заповед № РД-16-416/ 13.03.2013г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП „Конкурентоспособност“, е публикувано Оперативно ръководство за изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк“.

 

ОП "Конкурентоспособност" представи в град Стара Загора процедурата за подкрепа на клъстерите в България - 12/03/2013

Информационните дни завършват в град Варна на 13 март 2013 

  2 млн. лева е максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. Това съобщиха експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) по време на информационния ден в Стара Загора за представяне на процедурата, организиран от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. С проекти могат да кандидатстват съществуващи и новосъздадени клъстери. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16.04.2013 г.

ОП "Конкурентоспособност" предоставя 19 558 300 лева за развитие на клъстерите - 11/03/2013

Над 160 представители на бизнеса посетиха информационния ден за представяне на процедурата в град София 

 

 Министерството на икономиката, енергетиката и туризма представи условията за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, която предоставя финансиране за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстерите. Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия.

СЪОБЩЕНИЕ - 05/03/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикува

„Актуализиран списък на сключените договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия".

 

СЪОБЩЕНИЕ - 04/03/2013

МИЕТ ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДКРЕПА

НА КЛЪСТЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 

ОП „Конкурентоспособност“ предоставя 19 558 300 лева  за развитие на клъстерите 

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще представи условията за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.  Информационните дни ще се проведат от 11 до 13 март 2013 г. в градовете София, Стара Загора и Варна. Допустими кандидати и дейности, подготовка на проектно предложение, кандидатстване и изпълнение на проекта са темите,които ще бъдат обсъждани на информационните дни.

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува - 01/03/2013

Решение № РД-16-343/01.03.2013 г. на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобряване на доклада на оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектни предложения от рег.№ BG161РО003-1.1.03-0053 до рег.№ BG161РО003-1.1.03-0067 вкл., подадени по дванадесета сесия по процедура BG161РО003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”, Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

 

и

 

Приложение № 1 към Решение № РД-16-343/01.03.2013 г. – „Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране по дванадесета сесия на открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване № BG161РО003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”, включително наименованието на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, общия бюджет и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде отпусната за всяко проектно предложение“.

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” - 28/02/2013

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 кани желаещите неправителствени организации да участват в избора на представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение  на Оперативна програма „Конкурентоспособност”.

СЪОБЩЕНИЕ - 26/02/2013

Публикувана е нова Тарифа за размера на възнагражденията на външни оценители за участие в оценка на проектни предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Конкурентоспособност“ и Заповед за утвърждаването й.           

СЪОБЩЕНИЕ - 20/02/2013

Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

Управляващият и Договарящ орган на ОП „Конкурентоспособност” публикува - 18/02/2013

Във връзка с приключване на оценката на етап административно съответствие /за проекти с рег. № от BG161PO003-2.4.01-0045 до № BG161PO003-2.4.01-0055 вкл./ и на основание чл. 24, ал. 5 от Постановление на МС № 121/31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (обн. ДВ, бр. 45 от 08.06.2007 г.), на18.02.2013 г. Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност” публикува „Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап Оценка на административното съответствие” /за проекти с рег. № от BG161PO003-2.4.01-0045 до № BG161PO003-2.4.01-0055 вкл./ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България".

Обявена е процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” - 15/02/2013

На 15.02.2013 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.

Направени предложения и коментари в процеса на обществено обсъждане на проект на Насоки и пакет документи за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” - 15/02/2013

На 18.01.2013 г. на основание чл. 14, ал. 5 от ПМС № 121/31.05.2007 г. Управляващият орган на ОП "Конкурентоспособност" публикува проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”. Всички заинтересовани лица имаха възможност да изпращат своите предложения и коментари по горепосочените документи в срок до 17.30 ч. на 28.01.2013 г. (включително) на електронна поща: public.consultation@mee.government.bg.


Във връзка с гореизложеното и след обстоен преглед и анализ на получените  коментари, Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма публикуваТаблица за направените предложения и коментари в процеса на обществено обсъждане на проект на Насоки и пакет документи за кандидатстване по процедура BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.

 

Управляващият орган счита, че този подход ще осигури по-голяма прозрачност и публичност при изпълнението на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува - 15/02/2013

Решение № РД-16-232/15.02.2013 г. на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобряване на доклада на оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектни предложения от рег.№ BG161РО003-1.1.03-0036 до рег.№ BG161РО003-1.1.03-0052 вкл., подадени по единадесета сесия по процедура BG161РО003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”, Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

 

и

 

Приложение № 1 към Решение № РД-16-232/15.02.2013 г. – „Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране по единадесета сесия на открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване № BG161РО003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”, включително наименованието на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, общия бюджет и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде отпусната за всяко проектно предложение“.

СЪОБЩЕНИЕ - 11/02/2013

Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. В графика са включени 2кандидати от Списъка с резервни проектни предложения по процедурата, които, в изпълнение на Заповед № РД-16-И26/30.08.2012 г. на Главния директор на Главна дирекция ЕФК и Ръководител на УО и ДО, са поканени за сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ.

Договорите ще бъдат подписани на посочената в Графика дата в сградата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, находяща се в гр. София, ул. „Шести септември“ № 21.

 

Актуализирана Декларация за държавни/минимални помощи за 2013 г. - 08/02/2013

С цел улеснение на кандидатите по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика", Управляващият орган наОперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 публикува образец на Актуализирана Декларация за държавни/минимални помощи за 2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ - 07/02/2013

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване:BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.


Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. /www.eufunds.bg/. 

 

Управляващият и Договарящ орган на ОП „Конкурентоспособност” публикува - 01/02/2013

Решение № РД-16-139/30.01.2013 г. на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобряване на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектни предложения с регистрационни номера № от BG161PO003-2.4.01-0032 до BG161PO003-2.4.01-0036, по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество: BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”

и

Приложение № 1 към Решение № РД-16-139/30.01.2013 г.

ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВИ ВЪВ ВАРНА ПРОЦЕДУРАТА ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 25/01/2013

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 представи във Варна процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”. Схемата подкрепя обновяването и модернизирането на оборудване за приложни изследвания.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „РАЗВИТИЕ НА ПРИЛОЖНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ“ В ПЛОВДИВ - 24/01/2013

 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 представи пред научната общност в Пловдив процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”. В рамките на информационния ден експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (ГД ЕФК) към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) запознаха участниците с условията за кандидатстване по схемата.

Информация за изпълнението на ОП "Конкурентоспособност" към 18.01.2013 г. - 22/01/2013

Уважаеми Госпожи и Господа,

 

Представяме на Вашето внимание информация за изпълнението на ОП "Конкурентоспособност" към  18.01.2013 г. по години и по приоритетни оси:

 

 Изплатена безвъзмездна финансова помощ (лв.) по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 към  18.01.2013 г. по години;

 

Изплатена безвъзмездна финансова помощ (лв.) по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 към  18.01.2013 г. по приоритетни оси.

ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ ПРЕДСТАВИ В СОФИЯ ПРОЦЕДУРАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИЛОЖНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ - 21/01/2013

 Над 200 представители на научната общност присъстваха на първия информационен ден

 

 

При огромен интерес от страна на научната общност в София протече първият информационен ден за представяне на процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”. Експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) запознаха участниците с условията за кандидатстване, допустимите дейности, подготовката на проектно предложение и изпълнението на проекта.

СЪОБЩЕНИЕ - 18/01/2013

Публикуван е График за сключване на договор по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013.

Договорът ще бъде подписан на една от посочените в Графика дати в сградата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, находяща се в гр. София, ул. „Шести септември“ № 21.

Обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” - 18/01/2013

Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.

Проекти по процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“ се подават в офисите на Асистента по проекта - 16/01/2013

 От 16 януари 2013 г. приемането и проверката на проектите по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” ще се извършва от „Консорциум ТУ-Технологии – Рувекс“ ДЗЗД, избран за Асистент по проекта. Договорът е сключен в края на миналата година след проведена процедура по Закона за обществените поръчки. Проекти ще могат да се подават в 8 офиса на Асистента по проекта – централен в София и регионални в Благоевград, Бургас, Варна, Монтана, Плевен, Пловдив и Русе.

МИЕТ ПРЕДСТАВЯ ПРОЦЕДУРА „РАЗВИТИЕ НА ПРИЛОЖНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ” - 11/01/2013

ОП „Конкурентоспособност“ предоставя 19 558 300 лева за оборудване за приложни изследвания

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) ще представи условията за кандидатстване по процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”. Допустими кандидати и дейности, подготовка на проектно предложение, начини за кандидатстване и изпълнение на проекта са темите, които ще бъдат обсъждани на информационните дни в София (21 януари 2013 г.), Пловдив (23 януари 2013 г.) и Варна (25 януари 2013 г.).

СОФИЯ ТЕХ ПАРК - ПЪРВИЯТ НАУЧЕН И ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК В БЪЛГАРИЯ - 10/01/2013

Договор за безвъзмездна финансова помощ за изграждането на първия технологичен парк в България подписаха днес главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Кирил Гератлиев и  изпълнителният директор на София Тех Парк Елица Панайотова. На церемонията в Министерски съвет присъства министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев и Реналдо Мандметс, ръководител на Отдел „България“ в ГД „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия.

СЪОБЩЕНИЕ - 09/01/2013

Със Заповед № РД-16-20/09.01.2013 г. на Ръководителя на УО на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. и във връзка с констатирана необходимост от отстраняване на неточности в превода от английски на български език, както и установена, в процеса на работа, нужда от прецизиране на техническите критерии в оборудването включено в Списъка на допустимите категории материали и оборудване по т. 1.3.3. от Заповед № РД-16-844/28.06.2012 г. на Ръководителя на УО, с която се одобрявана пакет от документи за провеждане на открита процедура за подбор на проекти BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“, Списъкът на допустимите категории материали и оборудване по процедурата се актуализира.

СЪОБЩЕНИЕ - 20/12/2012

Във връзка с проведена оценка и класиране на пълни проектни предложения, подадени в рамките на пета сесия по процедура № BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия", Договарящият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013г. публикува:

Решение № РД-16-1800/20.12.2012 г. на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобряване на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектни предложения с регистрационни номера от № BG161PO003-1.1.05-0235 до № BG161PO003-1.1.05-0323 вкл., подадени в рамките на пета сесия по процедура с предварителен подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.1.05 "Разработване на иновации от стартиращи предприятия"

и

Приложение № 1 към Решение № РД-16-1800/20.12.2012 г. – списък на проектните предложения, одобрени за финансиране, включително наименование на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, общият бюджет и размерът на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде отпусната за всяко проектно предложение.

 

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени писмено относно документите, които следва да подготвят за сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ, в срок до 15 работни дни от издаване на Решението.

 

Неуспелите кандидати ще бъдат уведомени писмено относно основанията за отхвърлянето им в срок до 15 работни дни от издаване на Решението.

 

Обявена е процедура BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” - 20/12/2012

На 20.12.2012 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, МИЕТ – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България”.    


Прекратява се процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” - 15/12/2012

Договарящият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 взе решение № РД-16-1751/12.12.2012 г. за прекратяване на открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, считано от 28 декември 2012 г. Прекратяването е в изпълнение на решение от единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност“. Всички проектни предложения, подадени до 28.12.2012 г. включително, ще бъдат разгледани и оценени.

Подписан е Меморандум за разбирателство по Проекта за междусистемна газова връзка между България и Сърбия - 15/12/2012

Меморандум за разбирателство по Проекта за междусистемна газова връзка между България и Сърбия подписаха в Брюксел премиерите на двете държави Бойко Борисов и Ивица Дачич. Церемонията се състоя в Европейската комисия в присъствието на еврокомисаря по енергетиката Гюнтер Йотингер.

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува: - 13/12/2012

Решение № РД-16-1750/ 12.12.2012 г. на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“ на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.   и Приложение № 1 "Списък на проектно предложение, одобрено за финансиране".

Обявена е процедура BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк” - 10/12/2012

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. кани „София Тех Парк“ ЕАД да представи проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна помощ:  BG161PO003-1.2.05 „Създаване на научно-технологичен парк” по Приоритетна ос 1  „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, Област на въздействие 1.2  „Подобряване на про-иновативната инфраструктура”, Индикативна операция 1.2.1 „Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-иновативна инфраструктура”.

Обявена е процедура BG161PO003-2.3.03 „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия” - 06/12/2012

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. кани Министерството на икономиката, енергетиката и туризма да представи проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна помощ:  BG161PO003-2.3.03  „Изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия”.

СЪОБЩЕНИЕ - 11/12/2012

Публикуван е График за сключване на договор по открита процедура за подбор на проекти , покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: № BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”

26 млн. лева предоставя ОП „Конкурентоспособност“ за подкрепа на иновации и про-иновативна инфраструктура - 06/12/2012

71 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по четири процедури на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 на обща стойност 26 млн. лева ще бъдат връчени в петък, 7 декември 2012 г. Събитието ще се проведе в зала „Средец“ на хотел Шератон от 10.00 ч. в присъствието на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.

Проведе се Единадесето заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 - 04/12/2012

На 30 ноември 2012 г., в парк хотел „Санкт Петербург", гр. Пловдив се проведе Единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 (ОПРКБИ).

СЪОБЩЕНИЕ - 03/12/2012

Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за подбор на проекти , покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: № BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”  по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007–2013. Договорите ще бъдат подписани в 09.00 ч. и връчени в 10.00 ч. на 07 декември  2012 г. /петък/ в хотел „Шератон София Хотел Балкан“, зала Средец. Регистрацията ще започне в 08.45 ч.

СЪОБЩЕНИЕ - 29/11/2012

Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. В графика е включен само 1 кандидат, който не се е явил за сключване на договор на 26.11.2012 г.

Единадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 - 27/11/2012

На 30 ноември 2012 г. в гр. Пловдив ще се проведе Единадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.

Решение № РД-16-1627/22.11.2012 г. и Приложение № 1 към него по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.4.01 "Подкрепа за развитието на клъстерите в България" - 22/11/2012

 

Съобщение към бенефициентите по процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” - 12/11/2012

СЪОБЩЕНИЕ:

 

Във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” Ви уведомява, че е публикувано Решение на Ръководителя на Управляващия орган (Решение № РД-16-1514/01.11.2012 г.) за допустима промяна на  Приложение Б (Бюджет) към договорите за безвъзмездна финансова помощ чрез сключване на допълнителни споразумения след подаване на искане за изменение от страна на бенефициентите.

СЪОБЩЕНИЕ - 09/11/2012

Уважаеми дами и господа,

Във връзка със структурната промяна, регламентирана в ПМС № 80 от 23 април 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, съгласно която функциите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в качеството й на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 се поемат от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, промени в нормативната уредба за условията и реда за определяне на изпълнители от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ (ПМС № 55/12.03.2007 г. и Закона за обществените поръчки) и на основание заповед № РД-16-1353/15.10.2012 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“, е публикувано актуализирано оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”.

СЪОБЩЕНИЕ - 02/11/2012

Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013. В графика са включени само четирима кандидати, фигуриращи в предходния График, които не се са явили за сключване на договор на 30 октомври 2012 г.

 

Завърши вторият етап от информационната кампания на МИЕТ по програма "Енергийна ефективност и зелена икономика" - 02/11/2012

Програмата беше представена пред бизнеса в Благоевград на 2 ноември

Информационният ден днес в Благоевград отбеляза края на втория етап от националната информационна кампания на Министество на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) за популяризиране на програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“.

Експертите от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ представиха пред бизнесмени в Благоевград възможностите за получаване на безвъзмездна финансова помощ по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“. Размерът на максималната безвъзмездна помощ, която може да бъде получена от бенефициентите по програмата, подходите за подготовка на проектната документация, етапите за договаряне и процедурите за избор на изпълнители бяха основните теми, дискутирани на събитието.

СЪОБЩЕНИЕ - 02/11/2012

Във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедури BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия" и BG161PO003-1.1.06 "Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия", Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. Ви обръща внимание, че съгласно Насоките за кандидатстване по горепосочените процедури, допустими за финансиране са разходите за възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за експертен и квалифициран персонал единствено въз основа на сключени трудови договори. Разходи за възнаграждения по договори за управление и контрол (договор за възлагане на управление), няма да бъдат признавани за допустими.

Управляващият орган ще изисква от бенефициентите по процедури BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия" и BG161PO003-1.1.06 "Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия" задължително да удостоверяват сключените трудови договори с експертен и квалифициран персонал за изпълнение на дейности по ДБФП като представят копия от подписани/изменени трудови договори с наетите лица, придружени от уведомление/справка, издадена от НАП, съгласно задължението по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда.

УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ИЗГОТВЯНЕ НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО РЕДА НА ПМС №55/12.03.2007 г. - 02/11/2012

УКАЗАНИЯ (pdf файл)

СЪОБЩЕНИЕ - 01/11/2012

Във връзка с проведена оценка и класиране на проектни предложения по процедура № BG161PO003-1.2.03 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове", Управляващият орган по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013г. публикува:

 

Решение № РД-16-1499/31.10.2012 г. и Приложение № 1 към него за одобрение на доклада на оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектни предложения с регистрационни номера: BG161PO003-1.2.03-0009 и BG161PO003-1.2.03-0011, по процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти, с няколко крайни срока за кандидатстване: № BG161PO003-1.2.03 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове".

 

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени писмено в срок до 15 работни дни от издаване на решението.

 

СЪОБЩЕНИЕ - 01/11/2012

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикува Списък на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG161PO003-2.4.01: „Подкрепа за развитието на клъстерите в България 


СЪОБЩЕНИЕ - 31/10/2012

Уважаеми дами и господа,

 

Във връзка със структурната промяна, регламентирана в ПМС № 80 от 23 април 2012 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, съгласно която функциите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в качеството й на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 се поемат от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, промени в нормативната уредба за условията и реда за определяне на изпълнители от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ (ПМС № 55/12.03.2007 г. и Закона за обществените поръчки) и на основание заповед № РД-16-1469/29.10.2012 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност”, е публикувано актуализирано оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие на бизнес инкубатори” 

Делян Добрев: Повече от 750 млн. лева са инвестирани във фирмите за шест месеца по линия на ОП "Конкурентоспособност" - 30/10/2012

85 фирми подписаха договори за технологична модернизация

От сливането на Междинното звено и Управляващия орган по ОП „Конкурентоспособност“ в края на април досега сме договорили проекти за 420 млн. лева. Като се има предвид, че интензитетът на помощта е около 50 %, това означава, че във фирмите се изпълняват проекти за повече от 750 млн. лева. Тези средства са стимул за икономиката. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев по време на връчването на договори за технологична модернизация на малки и средни предприятия по ОП „Конкурентоспособност“.

На церемония в София, в която участва и премиерът Бойко Борисов, бяха връчени договорите на 85 фирми от резервния списък по схемата. Стойността на безвъзмездната помощ по тях е близо 60 млн. лева. 

Представиха програма "Енергийна ефективност и зелена икономика" пред бизнеса във Видин - 30/10/2012

Следващият информационен ден е в Плевен на 31.10.2012

Процедурите по кандидатстването за безвъзмездна финансова помощ по програма "Енергийна ефективност и зелена икономика" бяха представени пред бизнеса в град Видин днес. В община Видин експертите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) разясниха пред бизнеса подходите за подготовка на проектната документация, етапите за договаряне и процедурите за избор на изпълнители.

По думите на експертите от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, фирмите са заинтересовани от възможностите за кандидатстване по програма „Енергийна ефективност и зелена икономика“, тъй като ще получат възможност да разширят своето производство, да обогатят своето оборудване и като резултат да бъдат по-конкурентоспособни.

Информационният ден в гр. Видин е част от кампанията за популяризиране на програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” на МИЕТ.

Кампанията „Енергийна ефективност и зелена икономика” продължава с информационен ден в Плевен на 31.10.2012 г. Сити хотел, ул. Стоян Заимов 2А. Експертите от Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИЕТ ще представят програмата и възможностите за кандидатстване.

Програма "Енергийна ефективност и зелена икономика" беше представена пред бизнеса в Русе - 25/10/2012

Информационната кампания продължава във Видин на 30.10.2012

Допустими сектори за участие в програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”, подготовка на проектни предложения и създаване на проектобюджети бяха темите, обсъждани на информационния ден днес в град Русе. Експерти на Министество на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) разясниха пред бизнеса в дунавския град подходите за подготовка на проектната документация, етапите за договаряне и процедурите за избор на изпълнители. Информационният ден в Русе е част от кампанията за популяризиране на програма „Енергийна ефективност и зелена икономика” на МИЕТ.

Кампанията „Енергийна ефективност и зелена икономика” продължава с информационен ден в град Видин на 30.10.2012 г. (Община Видин, пл. Бдинци №2). Експертите от Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИЕТ ще представят програмата и възможностите за кандидатстване.

СЪОБЩЕНИЕ - 25/10/2012

Публикуван е График за сключване на договори по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.13 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013. Договорите ще бъдат подписани в 11.00 ч. и връчени в 12.00 ч. на 30 октомври 2012 г. /вторник/ в хотел „Шератон София Хотел Балкан“, зала Роял 1. Регистрацията ще започне в 10.30 ч.

СЪОБЩЕНИЕ - 11/10/2012

Важно! Спиране на етапа по набиране на проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”.

Информационните дни по "Енергийна ефективност" в Габрово привлякоха представители на строителния и хотелиерския бизнес - 23/10/2012

Информационната кампания на МИЕТ продължава утре в Шумен

 Днес в гр. Габрово се състоя информационен ден от кампанията на  Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за популяризиране на програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”. На събитието присъстваха представители на строителния и хотелиерския бизнес, както и представители на банковия сектор, малките и средни предприятия в района. Бяха обсъдени въпроси, свързани с особеностите при подготовката на проектно предложение, допустимостта на секторите и кандидатите, както и процедурата за избор на изпълнители. Представителите на бизнеса от Габрово зададоха конкретни въпроси относно допустимостта на проекти в техния бизнес.  

 Кампанията „Енергийна ефективност и зелена икономика” продължава със събитие в Шумен на 24 октомври, в хотел Шумен. Експертите от Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИЕТ ще представят програмата и възможностите за кандидатстване.

Бизнесът в Хасково добре познава новата програма "Енергийна ефективност и зелена икономика" - 19/10/2012

Информационната кампания продължава следващата седмица в Габрово

 Днес в Хасково се състоя третият информационен ден от кампанията на  Министерство на икономиката, енергетиката и туризма за популяризиране на програма „Енергийна ефективност и зелена икономика”. На събитието присъстваха представители на банковия сектор, малките и средни предприятия в района. По време на дискусията бяха обсъдени особеностите при подготовката на проектно предложение, допустимостта на секторите и кандидатите, както и процедурата за избор на изпълнители. Конкретните въпроси, които бяха поставени по време на сисията „Въпроси и отговори“, показаха високото ниво на познаване на програмата от страна на участниците в събитието. 

Информационната кампания „Енергийна ефективност и зелена икономика” продължава със събитие в Габрово на 23 октомври, в хотел Балкан. Експертите от Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ към МИЕТ ще представят програмата и възможностите за кандидатстване.

Министър Добрев призова малкия и средния бизнес към активност в програма "Енергийна ефективност и зелена икономика" - 18/10/2012

Информационните дни на МИЕТ по програмата продължават в Хасково на 19 октомври 2012

50 фирми от малкия и средния бизнес в Ямбол присъстваха на информационния ден по схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика“ на Оперативна програма „Конкурентоспособност“. При откриването на събитието министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев призова бизнеса за активност в програмата „Енергийна ефективност и зелена икономика”, защото колкото по-бързо подготви своите проектни предложения, толкова по-голям шанс има за инвестицията си.

На информационния ден присъстваха още областният управител Димитър Иванов и кметът на Ямбол Георги Славов.

Българската икономика изразходва пет пъти повече енергия за производството на 1000 евро БВП спрямо средното равнище в ЕС, затова бих искал да ви насърча да използвате възможностите на програмата, каза министър Добрев. Той обясни, че по схемата на бизнеса се предоставят 300 млн. евро – 150 млн. евро безвъзмездна финансова помощ по ОПК и 150 млн. евро кредитна линия за мостово финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие.

СЪОБЩЕНИЕ - 18/10/2012

Във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедури 2007/BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия“, BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия" и BG161PO003-1.1.06 "Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия", Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. Ви уведомява, че е публикувано Решение на Ръководителя на Управляващия орган (Решение № РД-16-1372/16.10.2012 г.) за промяна в чл. 7 от сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Над 90 представители на бизнеса в Пловдив посетиха информационния ден "Енергийна ефективност и зелена икономика" - 17/10/2012

Министър Делян Добрев ще открие форума в Ямбол на 18 октомври

 

При голям интерес от страна на бизнеса в Града на тепетата се проведе първият ден от информационната кампания на МИЕТ за представяне на възможностите за кандидатстване с проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Присъстваха над 90 представители на малки и средни предприятия, консултантски организации, банки, строителни предприемачи, фирми в областта на енергийната ефективност, производители на храни и промишлени предприятия.

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще открие утре, 18 октомври 2012 г., информационния ден в гр. Ямбол. Той ще се проведе в  Хотел Диана Палас, ул. "Иван Вазов" 2 от 10:00 до 13:00 часа. На форума ще присъстват областният управител Димитър Иванов и кметът на Ямбол Георги Славов.

СЪОБЩЕНИЕ - 15/10/2012

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

Решение № Д-16-1357/15.10.2012г. и Приложение № 1  към него за одобрение на доклада на оценителната комисия за проведена оценка на проектни предложения от четвърта сесия с регистрационни номера: от BG161PO003-1.2.02-0031 до BG161PO003-1.2.02-0039 включително по процедура с предварителен конкурентен подбор, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.02 "Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер".
СЪОБЩЕНИЕ - 15/10/2012

 

Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува:

 

Решение № РД-16-1354/15.10.2012 г. на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобряване на доклада на Оценителната комисия от проведена оценка и класиране на проектни предложения от рег.№ BG161РО003-1.1.03-0027 до рег.№ BG161РО003-1.1.03-0035 включително, подадени по десета сесия по процедура № BG161РО003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”, Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

 

и

 

Приложение № 1 към Решение № РД-16-1354/15.10.2012 г. – „Списък на проектните предложения, одобрени за финансиране по десета сесия на открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване № BG161РО003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”, включително наименованието на проектите и кандидатите, получената от всяко проектно предложение окончателна оценка, общия бюджет и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде отпусната за всяко проектно предложение“.

Проведе се Десетото заседание на Комитета за наблюдение на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. - 11/06/2012

На 8 юни 2012 г. в Интерхотел Велико Търново, гр. Велико Търново, се състоя Десетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ - 30/05/2012

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, заедно с министър-председателя Бойко Борисов, връчиха 241  договори за безвъзмездна финансова помощ за близо 50 милиона лева по процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013г. Бе проведено и  обучение на бенефициентите за качествено и ефективно техническо и финансово изпълнение на договорите за безвъзмездна финансова помощ по процедурата и провеждане на процедури за избор на изпълнител.

Проект №BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013" се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и от държавния бюджет на Република България.