Директиви и регламенти
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
 
Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар
Приета на 12 декември 2006 г., в сила от 28.12.2006 г. (ОJ L 376, стр. 36 от 27.12.2006 г.). Целта на Директивата е да спомогне за подобряване функцио ...
 
Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на съвета
Относно прекурсорите на наркотичните вещества ...
 
 
Директива 84/450/ЕИО на Съвета относно сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки, свързани със заблуждаваща реклама
Директива 84/450/ЕИО на Съвета от 10 септември 1984 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-член ...
 
 
 
 
 
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg