Закони
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
 
Закон за дейностите по предоставяне на услуги
Република България е изпълнила задължението за въвеждане на Директивата за услугите в националното законодателство с приемането на Закона за дейностит ...
 
Закон за туризма
Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на управлението и контрола в туризма, взаимодействието на държавата и общините пр ...
 
Търговски закон
Посл. изм. и доп., бр. 20 от 28.02.2013 г. ...
 
Закон за обществените поръчки
Този закон определя принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и ...
 
Закон за държавния служител
С този закон се уреждат възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод ...
 
Закон за администрацията
Този закон урежда структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите в нея и основните изисквания за за ...
 
Закон за защита на потребителите
Законът урежда защитата на потребителите, правомощията на държавните органи и дейността на сдруженията на потребителите в тази област ...
 
Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ)
Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) ...
 
Закон за достъп до обществена информация
Този закон урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от общ ...
 
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg