Категоризация на заведения за хранене прилежащо към туристически хижи, туристически спални и туристически учебни центрове

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"

Лица за контакт: Даниела Ненкова

Телефон: 02/9046871, Препоръчваме: тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.

Адрес: гр. София, ул. "Съборна" №1

Работно време: За получаване на удостоверения - всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.

 

Правно основание:

ЗАКОН за туризма;

НАРЕДБА № 1 от 29.04.2015 г. за изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената им категория, Издадена от министъра на туризма, обн., ДВ, бр. 37 от 22.05.2015 г.

Изисквания:

За определяне категория на заведения за хранене прилежащо към туристическа хижа, туристически учебен център, туристическа спалня може да кандидатства лице, което:

1. Е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава - членка на Европейския съюз;
2. Не е в производство по ликвидация или несъстоятелност или в ликвидация.

 

Процедури:

Лицето, което извършва или ще извършва  ресторантьорство, или упълномощено от него лице с  изрично пълномощно – оригинал подава  заявление за категоризиране на прилежащи заведения за хранене към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални.

Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти (ЕККСТО) разглежда заявлението в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията, предлага на министъра на  туризма да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 6 месеца.

Временното удостоверение за откритата процедура се изпраща до заявителя на посочен от него адрес в 14-дневен срок от заседанието на ЕККСТО.

В случай, че ЕККСТО констатира нередовности в представените от лицето документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях.

Ако по независещи от него причини заявителят не може да отстрани нередовностите в срока в 14-дневния срок, той може да направи писмено обосновано искане до председателя на комисията за удължаване на срока. Искането следва да бъде направено в рамките на 14-дневния срок.

Комисията може да вземе решение за удължаване на 14-дневния срок с не повече от 30 дни. Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на комисията.

ЕККСТО с мнозинство две трети от състава й, присъстващ на заседанието, взема решение за създаване на експертни работни групи за проверка на място на туристическите обекти за изпълнение на минималните задължителни  изисквания за съответния обект съгласно  НАРЕДБА № 1 от 29.04.2015 г. за изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената им категория;

В експертните работни групи за проверка на място се включват експерти, посочени от управителния съвет на Българския туристически съюз и одобрени от министъра на   туризма. 

Експертните работни групи се състоят от председател и членове.

Проверките на място се извършват от експертните работни групи в състав най-малко 3 души. За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.

Председателите на експертните работни групи в 7-дневен срок от извършване на проверката на място въз основа на констативния протокол изготвят доклад до комисията, който съдържа предложение за определяне категория на туристически обект или за отказ за определяне.

Определянето на категорията на прилежащи заведения за хранене към туристическите хижи, туристически учебни центрове, туристически спални и се извършва в срок до шест  месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на министъра на  туризма по предложение на ЕККСТО.

На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в 14-дневен срок от датата на заповедта. Категорийната символика, включваща удостоверение и табела, е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на   туризма.

Документи:

Лицето, което ще извършва  ресторантьорство в прилежащи заведения за хранене към туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални, или упълномощено от него лице подава до министъра на туризма заявление за категоризиране по образец, към което прилага:

1. копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;

2. декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;

3. формуляр по образец за определяне на категорията;

4. копия на документите за собственост на обекта или удостоверение от публичния регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъм по чл. 48а от Закона за физическото възпитание и спорта;

5. копие на договор за наем или на друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

6. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

7. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма.

 

За категоризиране на прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални, заведения за хранене - туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване се заплащат следните такси:

а) до 20 места за сядане - 150 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.;

в) над 50 места за сядане - 500 лв.

Таксата се превежда по банковата сметка на:

Министерство на туризма

БЮДЖЕТНА СМЕТКА:

Идентификатор: IBAN – BG71 BNBG 9661 3000 1171 01

BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD

 

Плащане на административни услуги чрез терминални устройства ПОС

Министерството на туризма предоставя възможност за плащане чрез ПОС терминални устройства.
Те се намират в звената за административно обслужване на МТ на адреси:  гр. София, ул. „Съборна“ №1 и гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1.
ПОС терминалите могат да се използват всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Формуляри: