Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

Заявления за достъп до информация се подават в деловодство на Министерството на туризма в сградите находящи се в гр. София, ул. „Съборна“ № 1 и гр. Пловдив, ул. „Железарска“ № 1 всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа

Заявление за достъп до обществена информация може да бъде направено по електронен път на адрес: edoc@tourism.government.bg.

Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи, съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г.на министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в сила от 1 януари 2012 г. според вида на носителя и представяне на платежен документ.
 

Отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация по години

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2018 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2017 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2016 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2015 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2011 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2010 г.