Проекти

Проекти в процес на изпълнение

Проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – второ издание“, финансиран по програма COSME 2014 - 2020 г. на Европейската комисия.

Приключили проекти

Проекти, изпълнявани от Министерство на туризма (МТ) като директен бенефициент по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г., по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 "Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване".

Subscribe to Проекти