Резултати по приключили проекти

Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – второ издание

Проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – второ издание“, финансиран по програма COSME 2014 - 2020 г. на Европейската комисия.

Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма"

Наръчник "Добри практики и защита правата и сигурността на потребителите в туризма" е разработен в рамките на проект "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм", договор № BG161PO001/3.3-01/ 2008/001-11, изпълняван от Министерство на туризма, като конкретен бенефициент по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г.

Брошура "Системи за доброволно сертифициране на качеството и устойчивото развитие на туризма"

Брошура "Системи за доброволно сертифициране на качеството и устойчивото развитие на туризма" по проект "Стимулиране на качеството и устойчивото развитие на туристическите предприятия".

Основни резултати от изследванията в първа фаза

Основни резултати от изследванията в първа фаза, по Проект "Разработване на бранд "България" продуктови и регионални брандове и въвеждане на интегриран бранд мениджмънт“.

Презентация "Брандинг на туристическа дестинация какво е бранд и какво не е бранд"

Презентация "Брандинг на туристическа дестинация какво е бранд и какво не е бранд", по Проект "Разработване на бранд "България", продуктови и регионални брандове и въвеждане на интегриран бранд мениджмънт".

Насоки към стратегията за бранд "България"

Насоки към стратегията за бранд "България" по Проект "Разработване на бранд "България" продуктови и регионални брандове и въвеждане на интегриран бранд мениджмънт“.

Концепция за статута, организацията и дейността на ТИЦ в България и формирането на национална мрежа от ТИЦ

Изготвена в резултат от изпълнението на Дейност 1 "Актуализиране и допълване на анализа за съвременното състояние и проблемите на ТИЦ в България и опита на други страни в развитието на ТИЦ", по Проект "Създаване на мрежа от туристически информационни центрове (ТИЦ), функционираща въз основа на единни стандарти".

"Наръчник за работа на туристическите информационни центрове в България" (с приложения)

Създаден по проект "Създаване на мрежа от туристически информационни центрове (ТИЦ), функциониращ въз основа на единни стандарти".

Subscribe to Резултати по приключили проекти