Издаване на сертификат на балнеолечебни СПА (медикъл СПА), уелнес и таласотерапевтични центрове

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Наименование на административната услуга и уникален идентификатор, съгласно Регистъра на услугите: Издаване на Сертификат на балнеолечебни СПА (медикъл СПА), уелнес и таласотерапевтични центрове с уникален идентификатор 1476.

2. Правно основание за предоставяне на административната услуга/ издаването на индивидуалния административен акт: чл. 138, ал. 1 от Закона за туризма и Наредба № 04-14 от 9 октовмри 2019 г. за условията и реда за сертифициране на „Балнеолечебен (Медикъл СПА) център, „СПА център“, „Уелнес център“ и „Таласотерапевтичен център“, изд. от Министерство на туризма и Министерството на здравеопазването.

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава сертификат. Сертифицираните центрове, както и лицата, предоставящи услуги в тях, се вписват в предназначения за това регистър. Регистърът е публичен и е част от Националния туристически регистър;

4. Звено за административното обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: отдел „Регулиране на туристическите дейности“, Дирекция „Туристическа политика“, адрес: град София – 1000, ул. „Съборна“ № 1, e-mail: edoc@tourism.government.bg 02/9046895; 02/9046809, работно време: от 9.00 ч. до 17.30 ч.

5. Начини на заявяване на услугата: в деловодството на министерството на туризма се подава заявление-декларация по образец до министъра на туризма, към което се прилага необходимата документация.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво  на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя: Услугата може  да се получи и да се предостави по електронен път на адрес: edoc@tourism.government.bg

7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Сертификатът е валиден за срок от 5 години, считано от датата на издаването му.

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Върховен административен съд

9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Заповедта за отказ за извършване на регистрация подлежи на обжалване по реда и в сроковете на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.

10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата: edoc@tourism.government.bg;

11. Начини на получаване на резултата от услугата: В деловодството на МТ – лично или от упълномощено лице;

 1. ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ. ТАКСИ

1. Условия за сертифициране на „Балнеолечебен (Медикъл СПА) център, „СПА център“, „Уелнес център“ и „Таласотерапевтичен център“ :

Сертифицирането на центрове се извършва с цел удостоверяване пригодността на центъра за предлагане на „Балнеолечебени (Медикъл СПА) център, СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги, повишаване качеството на предлаганите услуги и гарантиране на правата и повишаване  сигурността на потребителите на тези услуги.

Изискванията към лицата, които заявяват услугата. Процедура.

Предоставянето на балнеолечебни (Медикъл СПА) център, СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги в сертифицирани по този закон центрове се извършва от лице, което:

 1. Е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз и на държава-страна по Споразумението за Европейския икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. Не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
 3. Има персонал с изискуемото образование, професионална, езикова квалификация и стаж;
 4. Има управител с изискуемото образование, професионална, езикова квалификация и стаж;
 5. Е осигурило подходящи помещения, обзавеждане и оборудване и условия за предоставяне на съответните услуги съгласно изискванията на наредбата.

Лицето или негов пълномощник подава заявление-декларация по образец до министъра на туризма. Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:

 1. В заявление-декларацията се декларират най-малко:
 1. пълното наименование на лицето и на пълното наименование на лицето и на балнеолечебния (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтичен център (с изписване с български и с латински букви) и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

 б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; в) че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

 г) обстоятелства, свързани с документите за собственост на обекта, в случаите, когато има налична информация в Агенцията по вписванията; в противен случай обстоятелствата се удостоверяват при проверка на място;

д) образованието, професионалната и езиковата квалификация и стажът на лицето – управител на обекта, съгласно изискванията на наредбата по чл. 138, ал. 3;

е) професионалната и езиковата квалификация на персонала;

ж) че лицето е осигурило подходящи помещения, обзавеждане, оборудване и условия за предоставяне на съответните услуги за заявения за сертифициране обект съгласно изискванията на наредбата.

Към заявление-декларацията се прилагат:

а) копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че на лицето са предоставени права за ползване върху помещенията;

б) документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

в) изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

ВЪТРЕШЕН ХОД

Заявление-декларацията заедно с приложените документи се разглеждат на заседание на Експертна комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти (ЕККСТО). В случай че ЕККСТО констатира, че представените документи съответстват на изискванията, в 7-дневен срок от датата на заседанието се произнася с мотивирано предложение до министъра на туризма или до оправомощено от него длъжностно лице да открие процедурата по сертифициране на обекта.

В случай на констатирани нередовности на представените документи  ЕККСТО в срок от 7 работни дни от датата на заседанието уведомява писмено заявителя и определя 7-дневен срок от получаване на уведомлението за отстраняването им.  Срокът за произнасяне започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите и/или от представянето на допълнителни данни и документи.  Когато в указания срок нередовностите не се отстранят, министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице отказва със заповед сертифициране на обекта.

Временното удостоверение по открита процедура по сертифициране е със срок на валидност три месеца.

В срока по решение на ЕККСТО се определя комисия за проверка на място в обекта за съответствието му с изискванията за сертифициране за заявения вид център, в която се включват и представители на съответните регионални здравни инспекции по местонахождението на центъра.

За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за сертифициране или за отказ за сертифициране на съответния вид център.

Констативният протокол се представя на следващото заседание на ЕККСТО.  След разглеждането на констативния протокол от ЕККСТО в 7-дневен срок от датата на заседанието комисията се произнася с мотивирано предложение или с отказ за издаване на сертификат.

Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице въз основа на предложението на ЕККСТО сертифицира със заповед съответния център, вписва го в Националния туристически регистър и издава сертификат или мотивирано отказва сертифицирането.

На сертифицираните центрове се издава категорийна символика в зависимост от техния вид, включваща сертификат и табела, които се поставят на видно място в обекта. Категорийната символика е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на туризма.

Категорийната символика се получава лично или чрез упълномощен представител от заявителя, след заплащане на такса за вписване в Националния туристически регистър, съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Образци и формуляри:

 1. Заявление-декларация - /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/mt_zayavlenie_za_izdavane_na_sertifikat_na_balneolechebni_spa-1.pdf
 2. Копие от документ за платена такса

Такси:

 За услугата се заплащат такси, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 355 от 15.12.2016 г. (обн. ДВ, бр. 102 от 23.12.2016 г.). - http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2016-12/tarifa_za_taksite_br.102_dv_ot_23.12.16.pdf

За сертифициране на балнеолечебни /медикъл спа/, спа, уелнес и таласотерапевтични центрове се събират следните таски:

 1. За разглеждане на заявлението за сертифициране на балнео /медикъл спа/, спа, уелнес и таласотерапевтичен център – 500 лв.
 2. За вписване в Националния туристически регистър и издаване на сертификат – 1000 лв.

Таксата се внася, както следва:

По бюджетна сметка към БНБ IBAN – BG71 BNBG 9661 3000 1171 01  BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD.

Възможност за плащане чрез ПОС терминални устройства.

Чрез Виртуален ПОС терминал (VPOS) в портала за електронни плащания на Република България https://pay.egov.bg/ при заявяване на услуга по електронен път през Единния портал за електронни административни услуги https://egov.bg.

Промяна в обстоятелствата

При промяна на вписаните обстоятелства в регистъра, които налагат издаването на нов сертификат, той се издава по заявление-декларация на вписаното лице, което се подава в 14-дневен срок от настъпване на промяната. За разглеждането на документите за сертифициране, за вписване в Националния туристически регистър и за вписване на промени в обстоятелствата се събират такси съгласно тарифата - /sites/tourism.government.bg/files/uploads/zaqvleniq/zaiav_za_promiana_v_obstoiatelstvata_esti_0-1.doc

Заличаване

Сертифицираният обект и лицето, извършващо дейност в него, се заличават от регистъра и сертификатът се обезсилва със заповед на министъра на туризма или на оправомощено от него длъжностно лице при:

1. изтичане на срока;

2. по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект;

3. прекратяване на юридическото лице, извършващо дейност в туристическия обект;

4. откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация на лицето, извършващо дейност в туристическия обект;

5. промяна на вида на туристическия обект;

6. системни нарушения на изискванията за съответния вид обект, посочени в наредбата,

7. неподаване в срок на заявление-декларацията

 След прекратяване действието на сертификата нов сертификат се издава по реда на Закона за туризма.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.

Приложими нормативни актове: