Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно „Несебър – юг“

29 декември 2016

О Б Я В А

Министерство на туризма

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно:

„Несебър – юг“, находящ се в община Несебър, област Бургас, представляващ територия с обща площ  307 902 кв. м – обособена част от крайбрежната плажна ивица, изключителна държавна собственост, индивидуализиран съгласно специализираната карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 1 от 18 януари 2013 г. и приета актуализация на специализираната карта и регистри с Протокол № 21-81/19.09.2014 г., с активна плажна площ по смисъла на по § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие в размер на 57 225 кв. м и принадлежности с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезически измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Морският плаж е с дължина на бреговата линия 1 302 метра и с точки определящи общата плажна площ по границите от № 1 до № 402 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. Активната плажна площ е точки по границите от № 1 до № 320 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Към обекта са включени и следните принадлежности:

  1. прилежащата към него акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия на морски плаж;
  2. обекти на техническата инфраструктура - в размер общо на 3 397 кв. м, представляващи зелени площи - 212 кв. м, бетонова площадка – 2 262 кв. м,  стълба - 57 кв. м, сгради - 494 кв., откоси - 42 кв. м, трайни обекти върху пясъчните дюни – стълба - 12 кв. м, сгради - 319 кв. м.

Върху територията на морския плаж са установените неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) в размер на 246 110 кв. м и каменист плаж с площ в размер на
1 170 кв. м.

Търгът да се проведе на 16.01.2017 г. от 10:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 140 136,68 лева (сто и четиридесет хиляди сто тридесет и шест лева и шейсет и осем стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Договорът за наем на морския плаж се сключва по реда на чл. 13, ал. 4 от ППЗДС и ще  влезе в сила след окончателно приключване на процедурата по изземване на обекта – морски плаж „Несебър-юг“, община Несебър, област Бургас по реда на чл.78, ал.3, т.1 от Закона за концесиите.

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева с включен ДДС.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1,  в стая № 61, етаж № 6, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00ч. до 16.30 ч. до 13.01.2017 г. /включително/ в сградата на Министерството на туризма, гр. София, ул. “Съборна”  № 1, стая № 61, етаж № 6.

Оглед на обекта – свободен.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835; 02/ 90 46 836

Проект на Договор

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon