Министерството на туризма обявява търг за избор на изпълнител на комуникационни кампании на целеви пазари

11 декември 2017

Министерството на туризма обявява обществена поръчка за избор на изпълнител на интегрирани комуникационни кампании на целеви пазари. Целта на търга е да се повиши качеството и ефикасността на маркетинговите дейности, както и да се подобри  предлаганата информация за българския туристически продукт в опредените страни. Държавите, в които ще се провежда кампанията, са Германия, Великобритания, Русия, Украйна, Беларус, Молдова, Гърция, Сърбия, Македония, Румъния, Турция, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Франция, Нидерландия, Белгия, Дания, Норвегия, Финландия и Швеция. Всички избрани пазари попадат във водещите 30 по брой посещения на чуждестранни туристи в България.

През 2016 г. общият брой туристически посещения от избраните  пазари е над 7,12 млн., което се равнява на 86,3% от всички пътувания на чуждестранни туристи в България. Данните за 10-те месеца на тази година също за положителни, като се отчита нарастване в чуждестранните гости, идващи от повечето страни. Например ръстове се отчитат на пазарите Германия (5%), Великобритания (24,3%), Украйна (15,4%), Молдова (16,9%), Гърция (9,4%), Сърбия (4,4%), Македония (4,4%), Румъния (2,4%), Турция (12,8%), Полша (7,6%), Словакия (4,5%), Франция (19,1%), Нидерландия (23,4%), Белгия (36,4%), Норвегия (8%), Финландия (7,9%) и Швеция (36,6%).

Това показва, че посетителите от тези страни имат ключово значение за българския туризъм. В този смисъл прецизирането на маркетинговите дейности ще спомогне за задържане и надграждане на вече постигнатите резултати. Сред конкретните цели на обществената поръчка са повишаване информираността за България като страна с възможности за разнообразни видове туризъм през четири сезона и разширяване на групата от традиционни посетители и привличане на нови туристи.

Изпълнението на търга ще допринесе и за постигането на маркетинговите цели за следващата година, дефинирани в Годишната програма за национална туристическа реклама за 2018 година.

Търгът е разделен на 7 обособени позиции, като общата прогнозна стойност е 7,98 млн. лв. Изпълнителят ще се избере чрез икономически най-изгодна оферта. Всички желаещи могат да изтеглят документацията за поръчката от официалния сайт на Министерството на туризма. Предложения могат да се подават в рамките на 35 дни от обявяването на търга.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon