Отчет за дейносттата на инспектората в МТ за 2018 г.