Вписване и издаване на удостоверение за вписване на туристическите сдружения в Националния туристически регистър

Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма"
Лица за контакт: Миглена Куцева
Телефон: 032/ 347 530 ; тел: 02/9046 895 - Дежурна линия.
Адрес: гр. Пловдив, ул. "Железарска" №1
Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

Правно основание:

Закон за туризма - чл. 47, ал. 2; чл. 52, ал. 3;

Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация - чл. 7.

Процедура:

Искания за извършване на административната услуга могат да бъдат подадени от лицето с право да представлява сдружението или от негов упълномощен представител в деловодството, намиращо се в гр. София, ул. "Съборна" №1, като същите се завеждат по реда на постъпването им с входящ номер. На заявителите се предоставя и информация относно срока, в който следва да бъде извършена административната услуга. Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок, считано от датата на подаването на заявление-декларацията заедно с документите, издава заповед за вписване на сдружението, вписва го в Националния туристически регистър и издава удостоверение за вписаните обстоятелства. 

В случай на констатирани нередовности на представените документи и/или по искане на министъра на туризма за представяне на допълнителни данни и документи във връзка с обстоятелствата по чл. 52, ал. 2 и 3 заявителят се уведомява писмено, като се определя 14-дневен срок от датата на получаването на уведомлението за отстраняването на нередовностите и представяне на допълнителни данни и документи. В тези случаи срокът за произнасяне започва да тече от датата на отстраняването на нередовностите и/или на представянето на допълнителни данни и документи. В случай че в поставения срок заявителят не отстрани констатираните нередовности и/или не представи изисканите допълнителни данни и документи, министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице отказва със заповед вписване в Националния туристически регистър. 

В изпълнение на чл. 52, ал. 9 от Закона за туризма, ежегодно до 31 май представляващият сдружението или упълномощено от него лице подава в Министерството на туризма официална декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на туризма, съдържаща списък на действителния брой членове, информация за платения от тях членски внос за предходната година и доказателства за редовен организационен живот съгласно устава на сдружението.

Ново вписване на заличено от Националния туристически регистър туристическо сдружение се допуска след изтичане на едногодишен срок от датата на влизане в сила на заповедта за заличаването му поради: непредставяне в срок на декларацията по чл. 52, ал. 9 и/или непредставяне на доказателства за редовен организационен живот на сдружението; промяна на основния предмет на дейност на сдружението извън обхвата на чл. 47, ал. 3 от ЗТ; прекратяване на дейността на сдружението;писмено заявление на лицето, представляващо туристическото сдружение.

Документи:

1. Заявление-декларация по образец, подадено в Министерството на туризма от лицето с право да представлява сдружението или от негов упълномощен представител, към което се прилагат следните документи:

1.1. списък на всички членове на сдружението – колективни и/или индивидуални, с информация за платения членски внос за предходната година, ако е приложимо, заверен с подпис на представляващия и печат на сдружението;
1.2. изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

Формуляри: