ЗАПОВЕД - във връзка с отпаднал интерес от сключване на договор за наем за морски плаж „Кабакум - централен”, община Варна, област Варна през 2017 г.

08 декември 2017

ЗАПОВЕД (изтели в pdf)

 

На основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията, чл.5, ал.3 от Устройствения правилник на Министерство на туризма във връзка с отпаднал интерес от сключване на договор за наем за морски плаж „Кабакум - централен”, община Варна, област Варна през 2017 г. от определения със Заповед № Т-РД-16-2З2/26.05.2017 г. на министьра на туризма за спечелил тьрг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Кабакум - централен”, община Варна, област Варна „Кабакум 1981” ЕООД и мотиви

НАРЕЖДАМ:

  1. Отменям Заповед № Т-РД-16-2З2/26.05.2017 г. на министьра на туризма за определяне на „Кабакум 1981 ” ЕООД, град Варна за спечелил проведения на 23.05.2017 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Кабакум - централен”, община Варна, област Варна ;
  2. Да се выстановят по банков път внесените депозити за участие в тьрга с тайно наддаване за отдаване под наема на морски плаж „Кабакум - централен”, община Варна, област Варна на кандидатите за участие в тьрга.

МОТИВИ ПО Т.1 :

Съгласно цитираната в т. 1 заповед на министьра на туризма, в резултат на проведен тьрг с тайно наддаване на 23.05.2017 г. тьрг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Кабакум - централен”, община Варна, област Варна наемател — за

спечелило търга е определно „Кабакум 1981” ЕООД, град Варна, представлявано от управителя Найден Тошков Иванов.

Заповедта е обжалвана в законоустановения 14 -дневен срок от съобщаването й пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Заповед № Т-РД-1 б-232/26.05.2017 г. на министьра на туризма за определяне на „Кабакум 1981” ЕООД, град Варна за спечелил проведения на 23.05.2017 г. тьрг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „Кабакум - централен”, община Варна, област Варна е выпроизвела своето действие, независимо от горното обстоятелство, поради разпореденото предварително изпълнение, на основание чл.6О, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс. В тази връзка и на основание т. 1 от Заповед № ТФД-16-232/26.05.2017 г. на министьра на туризма „Кабакум 1981” ЕООД, представлявано от Найден Тошков Иванов е внесъл едногодишната наемна цена за 2017 г. от договора за наем в размер на разликата между постигнатата чрез тръжната процедура наемна цена и внесения от кандидата депозит. Последното обстоятелство е основанието в 7-дневен срок между страните да бъде склочен договор за отдаване под наем на морски плаж „Кабакум - централен”, община Варна, област Варна в изпълнение на чл.58, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. Независимо от многократните покани „Кабакум 1981” ЕООД, представлявано от Найден Тошков Иванов не се е явил да подпише договор за наем . В резултат на това обстоятелство и водена кореспонденция, министьрът на туризма е уведомил г-н Найден Иванов, с писмо изх. № Т-26-К-98/24.11.2017 г., относно липсата на аргументи преведената годишна наемна цена за 2017 г. да се счита за платена за 2018 г., с каквото е мотивиран отказа му да подпише договор за наем.

Освен гореизложените обстоятелства като мотив да се предприемат своевременно последващи действия по обезпечаването на МОРСКИЯ плаж със задължителни дейности за сезон 2018 г. е и влязлото в сила Определение № 11363/28.09.2017 г. на Върховния административен съд на Република България — Четвърто отделение, с което се прекратява образуваното по жалбата производство срещу заповедта по т. 1 .

Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Върховния административен съд

Заповедта да се сведе до знанието на участниците в тьрга по реда на чл.61, ал.2 и З от АПК.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Красимира Нечева — Главен секретар на Министерство на туризма.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon