ЗАПОВЕД на министъра на туризма във връзка със заповед за обявен търг за отдаване под наем на морски плаж "Царево - централен", община Царево, област Бургас

08 декември 2017
 
 ЗАПОВЕД (изтегли pdf
 
 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл.8, ал.1, т. 5 във връзка с чл.7,  ал.1 и ал.5  от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), § 24 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗУЧК (обн. ДВ. бр. 40 от 2014 г., изм. ДВ, бр. 101 от 2015 г.), чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 13, ал. 2 и ал. 5 и чл. 43 и сл. от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС), тръжна документация за морски плаж “Царево-централен“, община Царево, област Бургас на министъра на туризма и чл. 5, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерството на туризма (обн. ДВ, брой 108 от 30.12.2014 г.,  изм. и доп. ДВ, брой 35 от 10.05.2016 г.)

                                                                                                                                                                 

     Н А Р Е Ж Д А М:

 

В т. 10 на Заповед № Т-РД-16-376/23.11.2017 г. на министъра на туризма годината „2017“  да се чете „2018“.

Останалата част от Заповед № Т-РД-16-376/23.11.2017 на министъра на туризма остава непроменена.

ЗАПОВЕД (изтегли pdf

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon