Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно „Дюни“

29 декември 2016

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно:

„Дюни“, находящ се в община Созопол, област Бургас, представляващ територия с общата площ от 30 723 кв. м., определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие на морския плаж и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 67800.11.37. Активната плажна площ на морския плаж, определена по § 1, т.5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 29 277 кв. м. От активната плажна площ е изключена площта, заета от обекти на инфраструктурата в размер на 1 446 кв. м, представляващи - пешеходни алеи, зелени площи, стълба – 2 броя, тоалетна. Активната плажна площ е с точки по границите от № 1 до № 137 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 451 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 121 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът да се проведе на 16.01.2017 г. от 14:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта 137 174, 11  лева (сто тридесет и седем хиляди  сто седемдесет и четири лева и единадесет стотинки ) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева с включен ДДС.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1,  в стая № 61, етаж № 6, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. до 13.01.2017 г. /включително/ в сградата на Министерството на туризма, гр. София, ул. “Съборна”  № 1, стая № 61, етаж № 6.

Оглед на обекта – свободен.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835; 02/ 90 46 836

Проект на Договор

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon